Πρόσκληση δημοσίων παρεμβάσεων του επιχειρησιακού προγράμματος “Αλιεία και θάλασσα 2014-2020” – Προτεραιότητα 4

ΣΑΜΟΣ  03/09/2020

ΑΡ. ΠΡΩΤ . 515

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»

ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ».ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ (ΜΈΤΡΟ ΕΠΑΛΘ 8.3.3.).

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

  • ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους.
  • Συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τομέα .

Β. Η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων αφορά τις εξής υποδράσεις και δράσεις:

Δράση 4.2.3.1 –  Δημόσιες Υποδομές ανάπτυξης περιοχών αλιείας .

Δράση 4.2.3.2 – Υποδομές για την  ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων.

Δράση 4.2.3.3 – Υποδομές &  Υπηρεσίες για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές .

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 688.000,00€.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτεινόμενων πράξεων, περιγράφονται αναλυτικά στο ενημερωτικό υλικό, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι, , σεέντυπη μορφή δωρεάν ή/και ηλεκτρονική μορφή, είτε από τα γραφεία τηςΟ.Τ.Δ Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ ΣΑΜΟΥ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε από την ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ (www.kaek-pesamou.info).

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του  ΟΠΣ  ΕΣΠΑ 2014-2020 .

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :

07/09/2020 και ώρα έναρξης 12:00 μμ.

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :   07/12/2020 και ώρα λήξης 14:30 μ.μ.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι: ή Δ/ντρια του ΚΑΑΕΚΤΣάμου  Βούρου Αγγελική και Διακονικολάου Αλέξιος Πολιτικός Μηχανικός ΚΑΑΕΚΤ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2273350428, ή 2273350434,

e-mail:[email protected]

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΕΚΤ

 

 

           ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Check Also

Γενικό Νοσοκομείο Σάμου : Ανακοίνωση πρόσληψης Ιατροδικαστή

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ <<ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ>> …