Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ

Προκηρύσσει την διαδικασία για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Ως συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση του ενδιαφερόμενου και κατατίθεται στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.
Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
Ως συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός του Δήμου, της Περιφέρειας ή Βουλευτής.
Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/2010.
Η θητεία του συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί την θητεία των δημοτικών αρχών.
Η επιλογή του γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η ακριβής ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την οποία θα διεξαχθεί η διαδικασία επιλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ικαρίας.
Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει απευθείας στο Δημοτικό Συμβούλιο, δια του προεδρείου του, από σήμερα μέχρι και την ημέρα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, δήλωση – αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του θα βοηθήσει την διαδικασία επιλογής, για την κάλυψη της εν λόγω θέσης.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προέδρου Δ.Σ. στα τηλ: 2275350111-2 και 2275350412.

Check Also

Εργασίες αντιστήριξης πρανών στον δρόμο Κάλαμος- Νας

Δελτίο Τύπου από το Επαρχείο Ικαρίας Η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, εκτελεί …