Περιφέρεια: «Επέκταση αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας»

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

Μυτιλήνη, 24.04.2020

Α.Π.: οικ. 915
Κωδικός Πρόσκλησης:
ΒΑ_ΕΤΠΑ_9a_115
Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4261
Έκδοση: 1/0

Προς:
Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Βόρειο Αιγαίο»
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2β «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας»
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. του άρθρου 90 του “Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα” που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.Δ.
63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

2. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ 51/ Α/ 14-05-2015), το Ν. 4331 / 2015 (ΦΕΚ 69
/Α/ 02-07-2015), το Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) και το Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/7-7-2016) και ισχύει

3. Την υπ’ αριθμ. 16/2019, όπως αυτή διορθώθηκε με την αριθμ. 28/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης σχετικά
με την επικύρωση του αποτελέσματος των εκλογών για την ανακήρυξη Περιφερειακών Αρχών στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στις
εκλογές της 2ας Ιουνίου 2019

4. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32680/ΕΥΘΥ 334/23.3.2015 (ΦΕΚ 791/Β/6.5.2015) με την οποία συστάθηκε /αναδιαρθρώθηκε η
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Βορείου Αιγαίου, καθώς και την υπ. Αριθμ 94591/20.09.2019 (ΦΕΚ 3673Β/03.10.2019)
τροποποίηση,

5. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10164 /18.12.2014 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΕΠ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 , «Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006», όπως ισχύει

7. Το με αρ. απόφασης C(2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης
(Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020»

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «περί
καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006», όπως ισχύει.

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ.1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και
διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των
δεδομένων, όπως τροποποιείται και ισχύει,

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 480/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 3 Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και συγκεκριμένα το
Άρθρο 27 και το Παράρτημα IV.

11. Tην Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01)

12. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/31.12.2018 (ΦΕΚ 5968Β /31.12.2018) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και
αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 1986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
πράξεων”»

13. Το με αρ. πρωτ. 120780/ΕΥΘΥ 1150/25-11-2015 έγγραφο της ΕΑΣ/ΕΥΘΥ Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για
τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην
Ανάπτυξη και την Απασχόληση» και το με ΑΠ. 115812/ΕΥΘΥ 1091/13.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα την περιγραφή του
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου (ΣΔΕ) για όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020,

14. Το με αρ. πρωτ. 22231/ΕΥΚΕ 5007/21.02.2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα «Γνωμοδότηση για την ύπαρξη ή μη στοιχείων
κρατικών ενισχύσεων στα σχέδια προσκλήσεων πράξεων Υγείας (2014-2020)»

15. Την με αρ. πρωτ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13-07-2016 Εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα «Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη
χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020».

16. Το με αρ. πρωτ. 115150/ΕΥΚΕ 4023/2.11.2016 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα «Οδηγίες αναφορικά με την αξιολόγηση πλήρωσης του
κριτηρίου συμβατότητας των πράξεων με τους κανόνες των Κρατικών Ενισχύσεων

17. Την από 31.12.2019 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (γραπτή διαδικασία) του Ε. Π. «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020», με
την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, τα κριτήρια επιλογής των Πράξεων, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ,
καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι

ΚΑΛΕΙ

τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων
(ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους):

 • 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
 • ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΙΕΡΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
 • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ
 • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
 • ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
 • ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
 • ΝΓΝ-ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
 • ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων
παραπάνω Άξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων.
Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1.1.Η δράση αφορά στην αναβάθμιση-επέκταση των κτιριακών υποδομών και στην προμήθεια-εγκατάσταση ιατρικού και
ξενοδοχειακού εξοπλισμού στις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες μονάδες υγείας για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
υγείας. Υψηλή προτεραιότητα και σκοπιμότητα θα έχουν προγραμματισμένες δράσεις ΕΤΠΑ για την ενίσχυση των Μονάδων
Υγείας, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών, λόγω της επιδημίας από τον κορωνοϊό (SARS – COV – 2). ΑΝΑΛΥΤΙΚΌΤΕΡΑ,
προβλέπεται η δυνατότητα προμήθειας αναγκαίου ιατροτεχνολογικού διαγνωστικού και λοιπού εξοπλισμού κάθε τύπου για την αντιμετώπιση των φαινομένων της πανδημίας της νόσου COVID-19, η προμήθεια και εγκατάσταση οικίσκων με τον αναγκαίο
εξοπλισμό για την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας σε άτυπες ή οργανωμένες δομές παροχής φιλοξενίας
αλλοδαπών. Επίσης προβλέπεται να ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι υποδομές υγείας σε περιοχές που εντοπίζεται σοβαρή
υστέρηση και υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

1.2. Η δράση συμβάλει στον στόχο του ΠΕΠ για επέκταση και βελτίωση των υποδομών υγείας και πρόνοιας και εξασφάλιση
συνθηκών πρόσβασης κυρίως στις κοινωνικά και οικονομικά ευπαθείς ομάδες.

1.3. O δικαιούχος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που προβλέπονται από τους Καν. (ΕΚ)
1303/2013 και 1301/2013.

1.4. O δικαιούχος θα πρέπει να αποδέχεται τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο
115 παρ. 2 και Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1303/2013.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στον (στους) ακόλουθο (ους) θεματικό (ούς) στόχο (ους), επενδυτική
(ές) προτεραιότητα (ες), ειδικό (οι) στόχο (οι), κατηγορία (ες) περιφέρειας (ών) ανά Άξονα Προτεραιότητας ή και ανά Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα.

Πίνακας 1

2.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην επίτευξη των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι
είναι:
Πίνακας 2: Δείκτες εκροών

 

 

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

3.1.Η συγχρηματοδοτούμενη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον
υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ) δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση
ανέρχεται σε 3.000.000,00 € και κατανέμεται ενδεικτικά ανά πεδίο παρέμβασης δράση και κατηγορία περιφέρειας, ως ακολούθως:

Πίνακας 4

3.2 ΗΔ.Α. δύναται να τροποποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή
και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους Δικαιούχους μέσω
της οικείας ιστοσελίδας: WWW.PEPBA.GR

3.3 Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης, η ΔΑ/ΕΦ, εκτιμώντας κατά περίπτωση τα δεδομένα υλοποίησης του ΕΠ, καθώς και την
εξειδίκευση του ΕΠ και τη φύση των δράσεων, δύναται να εντάξει πράξεις έως το 150% του ύψους της συνολικής
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που τίθεται στην παρούσα Πρόσκληση.

4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

4.1 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023. Η
ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.

4.2 Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιμες, ανεξάρτητα εάν έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές
πληρωμές.

4.3 Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στην με αρ. πρωτ.
137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5968)Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ
2014-2020 – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΕΚΕΔ).

4.3(α) Δυνατότητα χρήσης συμπληρωματικής (διασταυρούμενης) χρηματοδότησης ΕΤΠΑ/ΕΚΤ (άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014
και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑ 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5968) (ΕΚΕΔ)). Ειδικότερα, ορίζεται από τη ΔΑ ή τον ΕΦ το
όριο σε ποσοστό 10% για τις δαπάνες της Πράξης, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο συνδρομής του άλλου ταμείου (ΕΚΤ/ΕΤΠΑ),
εντός του ορίου του 10%ανά ΑΠ και υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές είναι απαραίτητες για την ικανοποιητική
υλοποίηση της πράξης και συνδέονται άμεσα με αυτήν.

4.3 (β) Ενδεικτικές Κατηγορίες Δαπανών βάσει παραστατικών

Κατηγορία δαπάνης                           Περιγραφή

Α.1                                                       Άμεσες δαπάνες

4.4 Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας.

Οι πράξεις θα επιλέγονται μετά από αιτιολόγηση της συνέπειας του ως προς την ασκούμενη τομεακή πολιτική από τον αρμόδιο
φορέα (Επιτελική Δομή του Υπουργείου Υγείας) στην βάση της χαρτογράφησης των υφιστάμενων υποδομών και των αναγκών
της Περιφέρειας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην χωροθέτηση της υποδομής (προσβασιμότητα, εξυπηρετούμενος πληθυσμός,
δυνατότητα επέκτασης) στη σχέση κόστους- οφέλους και στην εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού για την λειτουργία
της. Η συνέπεια αυτή εξασφαλίζεται με την επισύναψη στην αίτηση χρηματοδότησης, σχετικού εγγράφου της Επιτελικής Δομής
του Υπ. Υγείας.

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

5.1 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ. – ΕΣΠΑ 2014-2020 (εφεξής ΟΠΣ
ΕΣΠΑ). Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την
πρόσβαση στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ:

5.1.1 αφ ενός τα στελέχη του Δικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων και

5.1.2 αφ ετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου (στην περίπτωση υλοποίησης της
πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους) για υποβολή προτάσεων, ο οποίος μπορεί να
εξουσιοδοτήσει χρήστη του συστήματος για το σκοπό αυτό.
Οδηγίες για απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση http://logon.ops.gr/.
Εάν ο Δικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 2007-2013, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για
κωδικό φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/, πριν την υποβολή της πρότασης

5.2 Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/
από την 30/04/2020 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 01/06/2020 16:00:00 (ημερομηνία λήξης
υποβολής προτάσεων).
Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου
[στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους] (ατομικός λογαριασμός χρήστη του
νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο
δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην
«ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»
στη διεύθυνση 1ο χλμ Μυτιλήνης – Λουτρών, Μυτιλήνη 81100
εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.
Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής
πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής.
Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της οικείας ιστοσελίδας/ηλεκτρονικής διεύθυνσης WWW.PEPBA.GR.

5.3 Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική
μορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτονται Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων του
Τεχνικού Δελτίου Πράξης.
Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου.
Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο
Πράξης :

02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης, εφόσον απαιτείται

03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου

05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης

06. Προγραμματική σύμβαση, εφόσον απαιτείται

08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης

21. Τεχνική Περιγραφή και Προυπολογισμός Δημοπράτησης

24. Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα προμηθειών, εφόσον απαιτείται

31. Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη), εφόσον απαιτείται

33. Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία, εφόσον απαιτείται

50. Εγκριτικές αποφάσεις μελετών, εφόσον απαιτείται

51. Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης

52. Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής

60. Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες

61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων

62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Έργου & Υοποίηση συναφών Έργων

63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων

64. Χρηματοοικονομική ικανότητα, εφόσον απαιτείται

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ. Η ανάλυση για
τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων υποβάλλεται σε μορφή αρχείου Excel.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Μετά την υποβολή της πρότασης από τον υποψήφιο Δικαιούχο ή από τον κύριο Δικαιούχο (στην περίπτωση που η υλοποίηση
της υποβαλλόμενης πρότασης προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί από πολλαπλούς δικαιούχους), η διαδικασία για την ένταξη των
πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήματα. Ειδικότερες λεπτομέρειες ως προς την μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης
παρατίθενται στο σχετικό συνημμένο ή/και στο περιεχόμενο της Πρόσκλησης

Συγκριτική Αξιολόγηση

6.1 Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ (ή εναλλακτικά τον Ενδιάμεσο Φορέα) σε
δύο στάδια:
Α’ Στάδιο : Πληρότητα και επιλεξιμότητα πρότασης
Β’ Στάδιο : Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια από την Επιτροπή Παρακολούθησης,
που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και ξεκινά μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων της
παρούσας πρόσκλησης (σημείο 5.2).
Η προθεσμία για τον έλεγχο της πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του δικαιούχου, από την
αρμόδια διαχειριστική αρχή, ορίζεται μέχρι εξήντα (60) μέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων
(παρ. 2, άρθρο 20, ν. 4314/2014). Με την ολοκλήρωση της συγκριτικής αξιολόγησης οι προτάσεις κατατάσσονται σε φθίνουσα
σειρά με βάση τη βαθμολογία τους.

6.2 Έκδοση προσωρινού πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων.

6.3 Υποβολή και εξέταση ενστάσεων.
Οι δυνητικοί Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση στην αρμόδια ΔΑ ή ΕΦ σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 της ΥΑ με αριθ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5968). Οι ενστάσεις
υποβάλλονται άπαξ ανά στάδιο αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη
ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ήτοι:
α) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Α’ της αξιολόγησης

β) του Προσωρινού Πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων που εκδίδεται κατά το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης.
Η ένσταση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ενυπόγραφη από [τον Δικαιούχο] ή [τον κύριο Δικαιούχο] (σε περίπτωση
πολλαπλών Δικαιούχων) και όπου απαιτείται υπογεγραμμένη και από τον φορέα πρότασης, δηλαδή τον κύριο της πράξης,
εφόσον είναι διαφορετικός φορέας από τον Δικαιούχο.
Η ΔΑ ή ο ΕΦ πρωτοκολλεί και εξετάζει όλες τις υποβαλλόμενες ενστάσεις. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενστάσεων
εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της ΔΑ ή του ΕΦ και κοινοποιούνται στους δυνητικούς Δικαιούχους που υπέβαλαν την
ένσταση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών και αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.
Οι ενστάσεις δύναται να εξετάζονται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του
Προϊσταμένου της ΔΑ ή του ΕΦ, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης.
Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων δεν μπορούν να συμμετέχουν στελέχη της ΔΑ ή του ΕΦ που συμμετείχαν στη
διαδικασία αξιολόγησης της συγκεκριμένης πρότασης την οποία αφορά η ένσταση. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα
στελέχη που εξετάζουν την ένσταση διαθέτουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία, μέσω της υποβολής δήλωσης μη σύγκρουσης
συμφερόντων.
Αν η υποβληθείσα ένσταση η οποία αφορά τα αποτελέσματα του Σταδίου Α’ γίνει δεκτή, η ΔΑ ή ο ΕΦ προβαίνει στην αξιολόγηση
του Σταδίου Β’.
Με την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων που αφορούν το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης, οι προτάσεις για τις οποίες
γίνεται αποδεκτή η ένσταση προστίθενται στον πίνακα κατάταξης, στη σειρά που τις κατατάσσει η βαθμολογία τους,
προκειμένου να προκύψει ο Οριστικός Πίνακας κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων.

6.4 Έκδοση οριστικού πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων, μετά την εξέταση των υποβαλλόμενων ενστάσεων.

6.5 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον/την Περιφερειάρχη ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, σε συνέχεια προηγούμενης θετικής
εισήγησης του προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ, ή από το αρμόδιο όργανο του ΕΦ σύμφωνα με την απόφαση
ορισμού του ΕΦ.

6.6 Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα του Ε.Π.: του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των Δικαιούχων αυτών,
καθώς και του ποσού της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

6.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις
αρμόδιος/οι είναι ο κ./οι κκ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ,2251352031, e-mail:[email protected]

6.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο», το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Ε.Π., το
θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των
πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ,
δεικτών παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για
την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση WWW.PEPBA.GR. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί
βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΔΑ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική
πληροφορία.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Κ. Ι. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

Πίνακας Αποδεκτών:

-2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΘΗΒΩΝ 196-198, 182 33, Νίκαια – Αγ. Ιωάννη Ρέντη

-ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΙΕΡΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ε. ΒΟΣΤΑΝΗ 48

-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ
ΗΦΑΙΣΤΟΥ 1 ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ, 81400, ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

-ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, 11527, ΑΘΗΝΑ

-ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30, 10438, ΑΘΗΝΑ

-ΝΓΝ-ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

-ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 82100, ΧΙΟΣ

-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17-19, 10187, ΑΘΗΝΑ

Συνημμένα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Τα παρακάτω συνημμένα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pepba.gr/ και www.espa.gr
1. Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Πράξης και οδηγίες συμπλήρωσης
2. Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης
3. Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης
4 . Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 110427/EΥΘΥ/1020/01.11.2016, (ΦΕΚ 3521/Β’/01.11.2016)
5. Οδηγός για την εκτίμηση της διαχειριστικής ικανότητας των δυνητικών δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020.
6. Υποδείγματα εντύπων αποτύπωσης Διαχειριστικής Ικανότητας
7. Οδηγίες για την τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
8. Εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία»-Παράρτημα Ι
9. Υποδείγματα Προγραμματικών συμβάσεων
10. Οδηγίες εγγραφής Χρήστη στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ)
11. Λίστα Ελέγχου πληρότητας αιτήσεων χρηματοδότησης
12. Απαιτούμενα έγγραφα
13. Πίνακας Αδειών – εγκρίσεων
14. Πίνακας αναγκαίων τεχνικών υποστηρικτικών μελετών
15. Τεχνική Έκθεση
16. Έντυπο Ε.I.1_4 «Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020», εφόσον
απαιτείται

Κοινοποίηση:
1. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Νίκης 5-7, 105 57 Αθήνα
2. Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων
Προγραμμάτων, Ν. Νικοδήμου 11 & Βουλής, 105 58 Αθήνα
3. Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, Αγ. Φιλοθέης 2, 105 56 Αθήνα
4. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο
Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), Γενική Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων – Τμήμα Κατάρτισης ΠΔΕ, Νίκης 5, Πλ. Συντάγματος, 10180, Αθήνα
5. Υπουργείο Υγείας, Αριστοτελους 17-19, Αθήνα, Τ.Κ. 10187
6. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας, Γλάδστωνος 1α & Πατησίων, Αθήνα. Τ.Κ. 10677

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο δικαιούχος της πράξης «. . . . . . . .» αναλαμβάνει να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

(i) Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την
αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα
Ατόμων με Αναπηρίες.

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

(i) Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους υποέργων και ιδίως τα χρονοδιαγράμματα
ανάθεσης και ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων
υποέργων της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης.
Τυχόν υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως αυτό
προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης
(δηλαδή η πράξη απεντάσσεται από το ΕΠ).
Στις περιπτώσεις πράξεων με υποέργα προπαρασκευαστικών υποέργων η εγγραφή του προϋπολογισμού τους γίνεται σε δύο
φάσεις. Στην πρώτη φάση εγγράφεται στο ΠΔΕ ο προϋπολογισμός των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Εφόσον, τα
υποέργα των προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράμματος, ο προϋπολογισμός της
πράξης που αντιστοιχεί στα κύρια υποέργα εγγράφεται στο ΠΔΕ, μετά από σχετικό αίτημα της Δ.Α. προς τη ΔΔΕ.
Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί την ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής δέσμευσης
του κύριου υποέργου που ορίζεται στο σημείο 10 της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού
ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή της ΔΑ και την άπρακτη παρέλευση τριών
μηνών. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την
υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.
Υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να επιφέρουν την επιτήρηση του
δικαιούχου από τη ΔΑ και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών μέτρων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά και
την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης.

(ii) Να διασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό, με βάση το
κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, στην
περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται με το δικαιούχο αυτής.

(iii) Να λαμβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π για τις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και
τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται με ίδια μέσα ο δικαιούχος υποχρεούται να
υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.

(iv) Να ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π σχετικά με την εξέλιξη της πράξης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις
προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή της και να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και
οικονομική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και
ελέγχου.

(v) Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ
– ΕΣΠΑ με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και
υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη διαδρομή ελέγχου
της πράξης.

(vi) Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το
χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να πραγματοποιεί διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων
του με το ΟΠΣ – ΕΣΠΑ για την αυτόματη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται.

(vii) Να εφαρμόζει το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής του στην παρακολούθηση
των δεικτών της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.

(viii) Για πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ/ΠΑΝ για τις οποίες απαιτείται η συλλογή δεδομένων συμμετεχόντων (microdata), ο δικαιούχος υποχρεούται, επιπλέον, να εφαρμόσει τις διαδικασίες για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και
μεταβίβαση των δεδομένων, όπως περιγράφονται στους ειδικούς όρους: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΕΚΤ/ΠΑΝ.
Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη τήρησης των ειδικών υποχρεώσεων και στις περιπτώσεις που η συλλογή των δεδομένων
συμμετεχόντων διενεργείται από τους φορείς υλοποίησης ή παρόχους των πράξεων (π.χ. Κέντρα Επαγγελματικής
Κατάρτισης, Δομές φροντίδας παιδιών κα)

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

(i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της
ποιότητας και ποσότητας των υλικών των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει
εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.

(ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως
προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π, μέσω των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών.

(iii) Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π και στην Αρχή
Πιστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της πράξης

α) στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.

β) επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων για τις πράξεις που παράγουν
καθαρά έσοδα, εφόσον απαιτείται,

γ) στην περίπτωση πράξης που δεν είναι αντικειμενικά δυνατό να καθοριστούν εκ των προτέρων τα έσοδα, ο δικαιούχος
υποχρεούται να υποβάλλει, ετησίως, στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης, για περίοδο τριών ετών από την
ολοκλήρωση της πράξης ή έως την προθεσμία για την υποβολή των εγγράφων για το κλείσιμο του ΕΠ, αναλόγως με το
ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη,

δ) στην περίπτωση πράξης που παράγει καθαρά έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή της και τα οποία δεν είχαν ληφθεί υπόψη
κατά την ένταξη της πράξης (άρθρο 65 παρ. 8 του Καν. 1303/13), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα δηλώσει, το αργότερο,
στο τελευταίο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών που υποβάλλει.

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ

(i) Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος
υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα του, όσο και
στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την
εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί.

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

(i) Να αποδέχεται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Ε.Π στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013,
και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης,
ημερομηνία λήξης της πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη
κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.

(ii) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα:

α) Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, σημαντικού μεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υποδομής ή κατασκευών σε ορατό
σημείο από το κοινό, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής τους.

β) Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, εντός
τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου, με
συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ.
Οι αναμνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται
στον Κανονισμό821/2014,αναγράφουν την ονομασία και τον κύριο στόχο του, το έμβλημα της ένωσης μαζί με την
αναφορά στην Ένωση, και το Ταμείο ή τα Ταμεία που στηρίζουν το έργο.

γ) Να προβάλλει σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιεί, το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά
στην Ένωση και στο Ταμείο ή στα Ταμεία που στηρίζουν την πράξη (όταν η πράξη συγχρηματοδοτείται από
περισσότερα του ενός Ταμεία, γίνεται αναφορά στα ΕΔΕΤ).

δ) Να αναρτά στον διαδικτυακό τόπο του, αν υπάρχει, στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογη με το
επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

ε) Να τοποθετεί αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, σε πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων
ή πλακών.

στ) Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και κατά περίπτωση από το
ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της από το ΕΚΤ, ή το ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. και την υλοποίησή
της στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο
πιστοποιητικό που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό.

ζ) Να εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες σε πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση
των Νέων (ΠΑΝ) είναι ειδικά ενημερωμένοι για την υποστήριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους πόρους του ΕΚΤ και τα
ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση μιας πράξης και το οποίο απευθύνεται στο
κοινό ή στους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών συμμετοχής ή άλλων πιστοποιητικών,
περιλαμβάνει δήλωση ότι η πράξη υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της ΠΑΝ.

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

(i) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση,
την αποπληρωμή και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις
δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα δύο (2) ετών, από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των
λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωμένης πράξης. Η ΔΑ ενημερώνει τον δικαιούχο για
την ημερομηνία έναρξης της περιόδου διαθεσιμότητας των εγγράφων κατά την ολοκλήρωση της πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία
και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων
ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή
εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

(ii) Να κοινοποιεί στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π το έντυπο Ε.Ι.1_6«Κατάσταση τήρησης φακέλου Πράξης»,
στο οποίο, μεταξύ άλλων, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται στοιχεία
και έγγραφα, καθώς και η μορφή υπό την οποία θα τηρούνται, το αργότερο με την υποβολή του πρώτου Δελτίου Δήλωσης
Δαπάνης.

(iii) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται
από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.

(iv) Να τηρεί τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις, προκειμένου οι πράξεις να διατηρήσουν το δικαίωμα της συνεισφοράς των
Ταμείων:

α) Για πράξεις επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση, εντός πέντε (5) ετών από την τελική πληρωμή ή εντός της
προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων να μην επέλθει:

 • παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράμματος
 • αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό
  αδικαιολόγητο πλεονέκτημα
 • ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να
  υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους.

β) Άλλες μακροχρόνιες δεσμεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή καθορίζονται από το
θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πράξη.
Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την ολοκλήρωση της πράξης, με διοικητικές ή και
επιτόπιες επαληθεύσεις από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης των
μακροχρονίων δεσμεύσεων μεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα)

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Τα παρακάτω στοιχεία θα συμπληρώνονται από τις ΔΑ ή τους ΕΦ μέσα στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ κατά τη σύνταξη της πρόσκλησης,
προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης από τα δεδομένα της πρόσκλησης.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

Check Also

Επιλογή απολυμαντικού μέσου στην επεξεργασία νερού

Της Δρος Αικ. Γ. Κωνσταντοπούλου               Γράφει για τις …