Μεταφορές Μαθητών στην Ικαρία: Ο Αντιπεριφερειάρχης ενημερώνει

Ενημερώνουμε τους γονείς μαθητών της Ικαρίας ότι
την τρέχουσα χρονική περίοδο, σε όσες περιπτώσεις οι
μεταφορείς δηλώνουν αδυναμία εκτέλεσης του έργου
τους, οι μαθητές που δικαιούνται μεταφορά, σύμφωνα
με τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθ. 50025/2018 (ΦΕΚ
Β΄4217) και την εγκύκλιο 2 αριθ. πρωτ. 4959/24-01-
2019 του Υπουργείου Εσωτερικών, μεταφέρονται με
ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα ή των
κατά νόμο επιτρόπων αυτών και τους χορηγείται
επίδομα.
Τα επιδόματα χορηγούνται προσωρινά, μέχρι να
ολοκληρωθεί τόσο ο διαγωνισμός όσο και οι άλλες
διαδικασίες ανάθεσης της μεταφοράς των μαθητών.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ

About ikariaki.gr