Δήμος Ικαρίας: Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης με συμμετοχή Φορέων και Δημοτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.

 

29-11-2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Δημοτική Αρχή προτίθεται να προβεί άμεσα στη συγκρότηση-σύνθεση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, αποτελούμενη κατά τα ¾ από εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας και το ¼ δημότες εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους.
Οι φορείς της τοπικής κοινωνίας οι οποίοι εκπροσωπούνται στην Επιτροπή πρέπει να έχουν την έδρα τους ή να διαθέτουν παράρτημα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και να εμπίπτουν σε μία τουλάχιστον από τις εξής κατηγορίες:
α) τοπικοί εµπορικοί και επαγγελµατικοί σύλλογοι και οργανώσεις
β) επιστηµονικοί σύλλογοι και φορείς
γ) τοπικές οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών
δ) σύλλογοι εργαζοµένων στο δήµο και τα νοµικά του πρόσωπα.ε) ενώσεις και σύλλογοι γονέων και κηδεµόνων
στ) τοπικά συµβούλια νέων
ζ) αθλητικοί σύλλογοι και φορείς η) πολιτιστικοί και εξωραϊστικοί σύλλογοι
θ) σύλλογοι και φορείς προστασίας του περιβάλλοντος
ι) θρησκευτικοί και πνευµατικοί σύλλογοι και φορείς
ια) ιδρύµατα και φορείς ειδικής αγωγής και σύλλογοι ατόµων µε ειδικές ανάγκες ιβ) εθελοντικές οργανώσεις, µη κυβερνητικές οργανώσεις, λοιπές κινήσεις πολιτών και άλλοι
φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
Οι φορείς αυτοί πρέπει αφενός να είναι ενεργοί (να έχουν αναπτύξει συναφή µε το αντικείµενό τους δραστηριότητα κατά την τελευταία πενταετία) και αφετέρου να έχουν
συσταθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από την είσοδό τους στην επιτροπή διαβούλευσης.

Η συµµετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άµισθη.

Ειδικότερα, η επιτροπή δηµοτικής διαβούλευσης έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) Γνωµοδοτεί στο δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα και τα προγράµµατα δράσης του δήµου, το επιχειρησιακό πρόγραµµα και το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου.
β) Γνωµοδοτεί για θέµατα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέµπονται σε αυτή από το δηµοτικό συµβούλιο ή τον δήµαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήµατα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήµου και διατυπώνει γνώµη για την επίλυση των προβληµάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) ∆ιατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή
Διαβούλευσης να το δηλώσουν στο ανωτέρω e-mail ή στα δημοτικά καταστήματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Check Also

Γλέντια (Πανηγύρια) στην Ικαρία – Κάποιοι δεν έχουν καταλάβει (ακόμα)

Αφορμή ψάχνουν αγαπητοί φίλοι, οι αιμοδιψείς των Αθηνών  να προσάψουν στην Ικαρία μας… την μη …