Δήμος Ικαρίας : Αναβολή Δημ. Συμβουλίου, απόφαση για κλείσιμο των σχολείων και άλλες αποφάσεις

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Ικαρία, 9 Ιανουαρίου 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ                                        

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ                                                                                                                                                                                                                                      

 

                      ΠΡΟΣ :

                                    Α)  Δήμαρχο Ικαρίας  κ. Σταμούλο Στέλιο

                                    Β)  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ικαρίας

 1. ΤΕΣΚΟ    ΣΠΥΡΟ                                                   13.  ΣΤΑΥΡΙΝΑΔΗ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ
 2. ΚΟΥΝΤΟΥΠΗ  ΣΤΕΛΙΟ                                    14.  ΞΗΡΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 3. ΚΟΧΙΛΑ  ΣΩΤΗΡΗ                                               15.  ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ  ΝΙΚΟΛΑΟ
 4. ΚΑΡΙΜΑΛΗ –ΛΑΡΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                 16.   ΜΠΙΝΙΚΟΥ  ΜΑΡΙΑ
 5. ΚΑΡΟΥΤΣΟ  ΦΑΝΟΥΡΙΟ                                  17.   ΚΑΛΑΜΑΡΑ  ΝΙΚΟΛΑΟ.
 6. ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΓΙΩΡΓΟ                                          18.   ΚΑΡΟΥΤΣΟ  ΑΝΔΡΕΑ
 7. ΜΑΥΡΩΓΕΩΡΓΗ ΕΙΡΗΝΗ                             19.   ΣΤΑΜΟΥΛΗ  ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ
 8. ΜΑΖΑΡΗ   ΜΙΧΑΛΗ                                           20.  ΓΑΓΛΙΑ  ΗΛΙΑ
 9. ΜΟΥΡΣΕΛΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΟ
 10. ΡΟΥΣΟ  ΗΛΙΑ
 11. ΤΣΑΝΤΕ   ΣΤΕΦΑΝΟ
 12. ΚΑΖΑΛΑ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ

                                             Γ) κ.κ Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

&  εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

 • ΜΠΟΥΖΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
 • ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 • ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • ΕΥΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • ΚΟΤΣΟΡΝΙΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • ΤΣΕΠΕΡΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
 • ΚΑΦΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
 • ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 • ΤΣΟΥΝΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
 • ΖΑΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΙΝ: Προϊστάμενους  Υπηρεσιών Δήμου Ικαρίας

(με την παράκληση να ενημερώσουν τους αρμόδιους υπάλληλους να παρίστανται στην συνεδρίαση)

 

ΘΕΜΑ:  Αναβολή συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου λόγω ανωτέρας βίας

  

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από συνεννόηση με τον κ. Δήμαρχο και τους επικεφαλής των παρατάξεων του Δ.Σ, αναβάλλονται οι προγραμματισμένες για σήμερα συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Η αναβολή αυτή οφείλεται στις ακραίες καιρικές συνθήκες (έντονη χιονόπτωση) που επικρατούν στην Ικαρία, και δυσκολεύουν την μετακίνηση όσων χρειάζεται να παραστούν στις συνεδριάσεις.

Με βάση τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου (Άρθρο 3 παρ.10)  οι συνεδριάσεις προγραμματίζονται για τις 12/1/2017 ημέρα Πέμπτη κατά τις ίδιες ώρες που αναγράφονται στις προσκλήσεις με αριθμό Πρωτοκόλλου 52 & 53 – 5/1/2017.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΑΡΔΑΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ     

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ                                               Μυτιλήνη 9.1.2017

Αριθ. Πρωτ. 26

Ταχ. ∆.νση : Ανδροµέδας 15

Ταχ. Κώδικα : 811-00

Πληροφορίες : ΚΑΡΙΠΗ ΡΕΒΕΚΚΑ

Τηλέφωνο : 2251353402 Αρ. συσκ. Τηλ/πίας (φαξ) : 2251046150

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση : [email protected]

ΠΡΟΣ : Όπως ο πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: ∆ιακοπή Μαθηµάτων σε σχολικές µονάδες Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο νησί της Ικαρία.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ειδικότερα στο άρθρο 186 «Αρµοδιότητές Περιφερειών» ,στο τοµέα «Η. Παιδείας –Πολιτισµού- Αθλητισµού» που περιλαµβάνεται ως αρµοδιότητα η περίπτωση «5. Η διακοπή µαθηµάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδηµικής νόσου στη χωρική αρµοδιότητα της περιφέρειας»
 2. Το Π.∆. 137/2010 (ΦΕΚ 230/Α/27-12-2010) «Οργανισµός Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ».
 4. Το αριθ. 8183/24-11-2015 (Α∆Α 69Ζ4465ΦΘΕ-ΦΣΧ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης ,∆/νση Σχεδιασµού και Αντιµετώπισης Έκτακτων Αναγκών «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπισης κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό.»
 5. Τις έκτακτες συνθήκες (χιονόπτωσης και παγετού) που επικρατούν σε όλο το νησί της Ικαρίας.
 6. Την άποψη του ∆ηµάρχου Ικαρίας και των οικείων ∆/νσεων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την µη λειτουργία όλων των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στο νησί της Ικαρίας, την ∆ευτέρα 09/01/2017 λόγω έκτακτων συνθηκών (χιονόπτωσης και παγετού) και για την προστασία των µαθητών.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ∆. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

1) ‘Έπαρχο Ικαρίας

2) ∆ήµαρχο Ικαρίας

7) ∆/νση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Σάµου

8) ∆/νση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Σάµου

9) ΜΜΕ

 

 

 

 

 

 

 

Άγιος  Κήρυκος  2/1/2017

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ                

ΔΗΜΟΣ  ΙΚΑΡΙΑΣ
Τ.Κ.83300
Τηλ.: 2275350401 – 412

Fax :   2275022215

Email: [email protected]

 

Υποβλήθηκε πρόταση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, για τα αναγκαία έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Ικαρίας.

Από τον Δήμο Ικαρίας και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (μετά από προγραμματική σύμβαση που υπογράφηκε ανάμεσα στους δυο φορείς λόγω αδυναμίας του δήμου να αποκτήσει διαχειριστική επάρκεια), υποβλήθηκε πρόταση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» για τα αναγκαία έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Ικαρίας.

Η πρόταση περιλαμβάνει την δημιουργία και λειτουργία του κεντρικού ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, της Ικαρίας που θα δέχεται επεξεργασμένα απόβλητα και τα αναγκαία συνοδά έργα. Το έργο κατασκευής της ΧΥΤΑ/ ΧΥΤΥ Ικαρίας είναι ώριμο καθώς έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί το σύνολο των μελετών και έχουν εγκριθεί και οι Περιβαλλοντικοί Όροι. Για την υλοποίηση της Πράξης θα απαιτηθεί η υλοποίηση δεκατριών (13) υποέργων που παρουσιάζονται παρακάτω :

 1. 1. Απαλλοτριώσεις για την απόκτηση της απαιτούμενης έκτασης που συνολικά ανέρχεται στα 131 στρέμματα.

2.Κατασκευή του ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, στα πλαίσια του οποίου προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών για :

– Διαμόρφωση λεκάνης υποδοχής απορριμμάτων

– Στεγανοποίηση της επιφάνειας της απορριμματικής λεκάνης

– Κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου συλλογής των στραγγισμάτων στον πυθμένα και πρανή του ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ

– Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας των συλλεγόμενων στραγγισμάτων.
– Σύστημα συλλογής και διάθεσης του παραγόμενου βιοαερίου.

– Κατασκευή των απαιτούμενων κτιριακών εγκαταστάσεων και έργων υποδομής

– Κατασκευή εσωτερικού μόνιμου δικτύου οδοποιίας για την εξυπηρέτηση του έργου.
-Δημιουργία αντιπυρικής ζώνης πλάτους 10 μέτρων και λοιπών μέτρων αντιπυρικής προστασίας.

– Περίφραξη του χώρου και πύλες εισόδου.

-Αποστράγγιση των ομβρίων  που προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή.

-Δενδροφύτευση, όπου απαιτείται, για τοπική προκάλυψη και απομόνωση του χώρου.

-Έργα ελέγχου και παρακολούθησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

-Εσωτερικό δίκτυο οδοποιίας, συνολικού μήκους 223,8 μέτρων.

 1. Κατασκευή της Οδού Πρόσβασης, συνολικού μήκους 2,889 χιλιομέτρων, με τρεις ισόπεδους κόμβους.

4 Σύνδεση με το δίκτυο ΔΕΗ

5 Σύνδεση με το δίκτυο ΟΤΕ

6.Σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης.

 1. Εκπόνηση Τεχνικών και Υποστηρικτικών Μελετών που αφορούν α) τις αποκαταστάσεις των  υφιστάμενων ΧΑΔΑ, β) την κατασκευή και λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και γ) την κατασκευή και λειτουργία των Μονάδων Κομποστοποίησης Ικαρίας.
 2. Το έργο της αποκατάστασης ΧΑΔΑ Αγίου Κηρύκου.
 3. Το έργο της αποκατάστασης ΧΑΔΑ Ευδήλου.
 4. Τα έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ Ραχών και κατασκευής υποδομής σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) και μονάδας κομποστοποίησης Ραχών.
 5. Κατασκευή υποδομής σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) και μονάδας κομποστοποίησης Αγίου Κηρύκου.
 6. Προμήθεια εξοπλισμού κινητών σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) και μονάδων κομποστοποίησης Ικαρίας.
 7. Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης.

 

  Η υλοποίηση των εν λόγω έργων, καθώς και η λειτουργία τους, είναι εντελώς απαραίτητη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το τεράστιο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ικαρία .

 Η πρόταση χρηματοδότησης ανέρχεται στα 13.239.650,40  ευρώ

Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες του Δήμου Ικαρίας, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που έφεραν σε πέρας αυτή την περίπλοκη διαδικασία,  είναι άξιες συγχαρητηρίων.

 

Αναμένοντας την αξιολόγηση της πρότασης από την Διαχειριστική Αρχή του επιχειρησιακού  προγράμματος οι υπηρεσίες μας προετοιμάζονται για την υποβολή προτάσεων στο  επιχειρησιακό  πρόγραμμα του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, σχετικά με τις αναγκαίες υποδομές ύδρευσης και διαχείρισης υγρών αποβλήτων.

 

ΔΗΜΟΣ   ΙΚΑΡΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άγιος  Κήρυκος  6/1/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ                

ΔΗΜΟΣ  ΙΚΑΡΙΑΣ
Τ.Κ.83300
Τηλ.: 2275350401 – 412

Fax :   2275022215

Email: [email protected]

 

 Ανοίγει ένας κύκλος συνεργασίας και ανταλλαγής πολιτιστικών   

       εκδηλώσεων με τον Δήμο Πατρέων               .

 

Ένα χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας του «Λαϊκού Εργαστηρίου Πολιτισμού» (Τμήμα  Θεάτρου και Λογοτεχνίας) από το Ν.Π.Δ.Δ «Γιάννης Τσαρνάς» του Δήμου Ικαρίας. Αφού έγινε η πρώτη παρουσίαση της δουλείας του τον Αύγουστο του 2016  στην  ετήσια εκδήλωση τιμής για τους πολιτικούς εξόριστους στις Ράχες.

Γίνεται η πρώτη παρουσίαση της δουλείας του εκτός Ικαρίας, με θεατρικό αναλόγιο βασισμένο στο μυθιστόρημα του Κ. Φουέντε «Τα κρυστάλλινα σύνορα»  με τίτλο «Η γραμμή της λήθης». Η παράσταση θα δοθεί στις 9.00 το βράδυ της Τετάρτης 11 Ιανουαρίου στο Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων», ανοίγοντας με αυτό τον τρόπο ένας κύκλος  ανταλλαγής πολιτιστικών  εκδηλώσεων με τον Δήμο Πατρέων. 

( Επισυνάπτεται το δελτίο τύπου του Πολιτιστικού οργανισμού του Δήμου Πατρέων)            

 

Να θυμίσουμε ότι η λειτουργία του τμήματος προβλέπει την δωρεάν παρακολούθηση μαθημάτων, τα οποία παρέχονται από δάσκαλους και καλλιτέχνες, που επίσης δωρεάν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς τους συνδημότες μας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Σ. Φράγκο  (Τηλ: 6973001145) .

 

 

ΔΗΜΟΣ   ΙΚΑΡΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΤΡΑ 4/1/2017

O Πολιτιστικός Οργανισμός ανοίγει τον κύκλο των εκδηλώσεων του για το 2017 και τη συνεργασία με τον Δήμο Ικαρίας, με θεατρικό αναλόγιο βασισμένο στο μυθιστόρημα του Κάρλο Φουέντε «Τα κρυστάλλινα σύνορα»

 

Με τίτλο «Η γραμμή της λήθης», το Λαϊκό εργαστήρι πολιτισμού Γ. Τσαρνάς” Δήμου Ικαρίας  και η Ομάδα «ΟΔΟΙΠΟΡΟΙ» θα παρουσιάσουν στις 9.00 το βράδυ της Τετάρτης 11 Ιανουαρίου στο Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων», ένα απόσπασμα που αφορά στην Μεξικάνικη νωπογραφία και τον μεγάλο συνεχιστή της και την σπουδαία λογοτεχνική κίνηση που έκανε την εμφάνισή της στις χώρες της Λατινικής Αμερικής στη δεκαετία του 1960.

Συμπράττουν: Χρύσανθος Μαρούλης: κιθάρα, φλογέρα Γιάννης Σκιτζής: κρουστά,    Σαράντος Φράγκος: αφηγητής

 

  «Άνθρωποι στο σταυροδρόμι» είναι ο τίτλος μιας τσιγκογραφίας του μεγάλου μεξικάνου ζωγράφου Μπίγκο Ριβέρα που μαζί με τον Νταβίντ Σικέιρος  θεωρούνται οι εκπρόσωποι της μεξικανικής αναγέννησης της νωπογραφίας. Είναι γνωστοί στον κόσμο για τις μνημειακές νωπογραφίες τους.

Το συγκεκριμένο έργο παραγγέλθηκε στο ζωγράφο από το κέντρο Νέλσον Ροκφέλερ της Νέας Υόρκης το 1933 προκειμένου να κοσμήσει την κεντρική αίθουσα. Το έργο έγινε «δεκτό» με απίστευτες αντιδράσεις με διαδηλώσεις και οξείες επιθέσεις εφημερίδων και παραγόντων κάθε λογής συντηρητικών κύκλων και κληρικών, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς το 1934.

Ο λόγος: Επειδή περιείχε μεταξύ των άλλων τη μορφή του Λένιν. Ο Ριβέρα όμως την επόμενη χρονιά το ανασκεύασε και έκτοτε βρίσκεται και κοσμεί την Πόλη του Μεξικού.

Ο Κάρλος Φουέντες δεν είναι παρά ο συνεχιστής της μνημειακής ανθρώπινης νωπογραφίας, σύμφωνα με τους πιο έγκριτους κριτικούς ανήκει στο «λατινοαμερκάνικο μπουμ» όπως θα ονομαστεί η σπουδαία εκείνη λογοτεχνική κίνηση που εμφανίζεται στις χώρες της Λατινικής Αμερικής από τις αρχές της δεκαετίας του 1960. Μιας λογοτεχνικής κίνησης πεδίο σύγκρουσης και συνύπαρξης. Το πρωτόγονο και θαμπό παρελθόν της Λατινικής Αμερικής, οι πρώτες κοινότητες και άποικοι οι εμφύλιοι πόλεμοι και οι επαναστάσεις συνυπάρχουν με τη ζωή των ανθρώπων και συμπληρώνουν την ταυτότητα των ηρώων.

Η ισχυρή δύναμη της παράδοσης συγκατοικεί αρμονικά με τον πειραματισμό και τη λογοτεχνική καινοτομία. Η γλώσσα γεννιέται στη γη. Το μαγικό, το παραμύθι το θαύμα, η εξαύλωση της έκφρασης, αποτελούν στοιχεία του πραγματικού. Αυτός ο «μαγικός ρεαλισμός» όπως Θα ονομαστεί, αποτελεί δομικό στοιχείο της σπουδαίας αυτής λογοτεχνικής παραγωγής.

Τα έργα του είναι σπουδαία όχι γιατί καταγράφουν με τρόπο θαυμαστό, αλλά γιατί διεκδικούν. Διεκδικούν το παρόν – το παρόν όλων μας που δεν μπορεί να παρέλθει.

Ας δοκιμάσουμε

« Χρειάζεται γνώση για ν’ αρχίσω να διαβάζω; Χρειάζεται να ‘χω διαβάσει βιβλία για να καταλάβω τον Σαίξπηρ και του Αισχύλο; Ή μήπως όχι – Ένα έχω να σου πω Δοκίμασε» Μπ. Μπρεχτ.

Έχουμε τη γνώμη πως την εμπειρία της προσωπικής μελέτης ενός σπουδαίου λογοτεχνικού κειμένου πρέπει να τη μοιραζόμαστε.

Να την κοινωνούμε. Όχι για να περιορίσουμε την προσωπική μας αίσθηση όταν διαβάζουμε. Αυτό δεν γίνεται. Αλλά για να συλλάβουμε όλες τις «προσωπικές αισθήσεις» σ’ έναν ανοιχτό διάλογο, σε μία συλλειτουργία, όπου με όχημα το κείμενο αυτά καθ’ αυτό, ο συγγραφέας μιλάει ταυτόχρονα σε όλους και στον καθένα χωριστά. Το ήθος και το ύφος του λογοτεχνικού κειμένου, η αισθητική και η ιστορική -ιδεολογική του συνιστώσα δεν είναι αυτονόητα για τον καθένα. Χρειάζεται γνώση, μέθοδος και προσπάθεια για να αποκαλυφθούν.

Με δεδομένο ότι την «πολυτέλεια» του διαβάσματος της σύγχρονης και κλασικής λογοτεχνίας λίγοι την έχουν – για λόγους που δεν μπορούμε να αναλύσουμε εδώ – η δημόσια παρουσίαση και η στοχευμένη αφήγηση, πιστεύουμε πως μπορούν να αφυπνίσουν τις «ναρκωμένες» μας δυνάμεις. Μία «νάρκωση» που προκαλεί ο ολετήρας της αφασικής λειτουργίας των ΜΜΕ ως καθεστηκυίας ιδεολογίας. Στη σημερινή συνθήκη της απόλυτης και ολοκληρωτικής καπιταλιστικής κρίσης και φασιστικής επιβουλής οι «σειρήνες» που μας καλούν σε υποταγή και παράδοση είναι πολλές και συντεταγμένες. Η δική μας «σειρήνα» θέλει να ακολουθήσει τα χνάρια των πρώτων επαναστατών, όταν ένα κομμάτι προφορικού κειμένου στο φεγγαρόφωτο, ήταν ικανό να παρακινήσει συνειδήσεις, να προκαλέσει συμπεριφορές, ν’ αλλάξει τον κόσμο.

Πολύτιμα εργαλεία σ’ αυτή μας την προσπάθεια, η δομή του θεατρικού αναλογίου, ο μινιμαλιστικός αυτοσχεδιασμός, η ζωντανή μουσική.

Επιχειρούμε ένα οδοιπορικό, σε τόπους δουλειάς σε συνδικάτα, σε συλλόγους νεολαίας και γυναικών, σε κάθε χώρο, σε κάθε γειτονιά.

Μια βιωματική κατάθεση χωρίς κανένα αντίτιμο. Το «κέρδος μας ο διάλογος, το ξεβόλεμα, η δράση.

Μπορούμε να το πιστέψουμε: Το καλό βιβλίο είναι είδος πρώτης ανάγκης. Μας το κλέβουν όπως και το ψωμί. Ας το πάρουμε πίσω. Είναι το όπλο μας. Τα κείμενα του Κάρλος Φουέντες «μιλούν, ονομάζουν, αποκαλύπτουν». Αξίζει να τα γνωρίσουμε. Έτσι γνωρίζουμε καλύτερα εαυτούς και αλλήλους  Έτσι αλλάζουμε…

Κάρλος Φουέντες: Ένας ακόμα «κόκκινος αριστοκράτης». Διπλωμάτης και συνειδητοποιημένος κοσμοπολίτης .

 «Σε αυτά που πιστεύω» μας καλεί να πιστέψουμε. Δηλαδή στη φιλία και στην ομορφιά, στον έρωτα και στην επανάσταση, στον Όμηρο και στον Δον Κιχώτη, στον Βελάσκεθ και στον Φώκνερ, στη ζωή και στο θάνατο. Λατρεύει τα Θερβάντες και τον Σαίξπηρ όπως ακριβώς το χώμα και το νερά, τη χέρσα γη, τη χωρίς γραμμές και σύνορα, τη χωρίς ιδιοκτήτες. 0 μαγικός του ρεαλισμός μυρίζει φούρνο, ψωμί πέτρα. 0 μυθιστορηματικός του χώρος είναι η κοινότητα.

Όχι η «τελειότητα της μοναξιάς» αλλά η « ατελής» συλλογικότητα που «μπορεί να γίνει η πιθανή τελειότητα». 0ι φωνές των ηρώων του είναι και δικές μας φωνές, όλων όσων υπάρχουν μέσα και έξω από τα βιβλία.

Φωνές που τολμούν «να μιλούν, να ονοματίζουν, να αποκαλύπτουν.

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

 

 

Ευχαριστούμε το Γιώργο Σούφλα για τη δημιουργία της αφίσας και του προγράμματος.

 

 

About ikariaki.gr