9.8 C
Ikaria
Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου, 2023
Αρχική Δήμος Αχαρνών: Απολύει καθαρίστρια σχολείου μερικής απασχόλησης γιατί διαμαρτυρήθηκε 5914_ÊÁÔÁÃÃÅËÉÁ ÓÙÌÁÔÅÉÙÍ Ó×ÏËÉÊÇÓ ÊÁÈÁÑÉÏÔÇÔÁÓ ÃÉÁ ÄÇÌÏ Á×ÁÑÍÙÍ_page-0003

5914_ÊÁÔÁÃÃÅËÉÁ ÓÙÌÁÔÅÉÙÍ Ó×ÏËÉÊÇÓ ÊÁÈÁÑÉÏÔÇÔÁÓ ÃÉÁ ÄÇÌÏ Á×ÁÑÍÙÍ_page-0003

5914_ÊÁÔÁÃÃÅËÉÁ ÓÙÌÁÔÅÉÙÍ Ó×ÏËÉÊÇÓ ÊÁÈÁÑÉÏÔÇÔÁÓ ÃÉÁ ÄÇÌÏ Á×ÁÑÍÙÍ_page-0002
5914_ÊÁÔÁÃÃÅËÉÁ ÓÙÌÁÔÅÉÙÍ Ó×ÏËÉÊÇÓ ÊÁÈÁÑÉÏÔÇÔÁÓ ÃÉÁ ÄÇÌÏ Á×ÁÑÍÙÍ_page-0004