ΑΣΕΠ: 10 θέσεις εργασίας στην ΠΕ Βορείου Αιγαίου

ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, δέκα (10) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Π.Ε. Λέσβου, Λήµνου, Χίου, Σάµου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα υπηρεσίας, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν όλα τα απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήµατος.
Η προκήρυξη εδω

 

Αναδημοσίευση από : https://www.dikaiologitika.gr

About ikariaki.gr