13.9 C
Ikaria
Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου, 2023

Απόφαση ΔΣ του Δήμου Ικαρίας για την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων συμβασιούχων Covid

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 7ης/2022 κατεπείγουσας
δια περιφοράς συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ικαρίας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ΓΑΚ 54714/2022 και ΕΑΚ 6071/2022 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που άσκησαν 7 πρώην εργαζόμενοι στον Δήμο Ικαρίας με συμβάσεις στα πλαίσια των μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 41/2022
Στον Άγιο Κήρυκο, σήμερα Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00-12:00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση, κατόπιν της υπ’ αρ. 3253/4-7-2022 πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Καραγιαννάκη η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ. 5) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2018)
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Νικολάου Καλαμπόγια, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών έστειλαν μήνυμα είκοσι (20) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
(Έστειλαν μήνυμα) ΑΠΟΝΤΕΣ
(Δεν έστειλαν μήνυμα)
1. Καραγιαννάκης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Καλαμάρας Νικόλαoς Αντιδήμαρχος
3. Τσαγκά Δέσποινα Αντιδήμαρχος
4. Κακόγιαννος Βασίλειος Αντιδήμαρχος
5. Ράπτης Φώτιος Αντιδήμαρχος
6. Τσαντές Φίλιππος Αντιδήμαρχος
7. Πολίτης Σωτήριος Αντιπρόεδρος Δ.Σ
8. Μπινίκου Μαρία
9. Λαρδάς Νικόλαος
10. Λαρδά-Καρίμαλη Βασιλεία
11. Κουντούπης Στυλιανός
12. Καλογερής Γεώργιος
13. Τέσκος Σπύρος
14. Κόχυλας Σωτήριος
15. Καρούτσος Φανούριος
16. Γαγλίας Ηλίας Γραμματέας Δ.Σ.
17. Περρής Κώστας
18. Χούτρας Παναγιώτης
19. Σταμούλος Νικόλαος
20. Κόχυλας Ελευθέριος

Στην συνεδρίαση συμμετείχε η κ. Σπανού Κωνσταντίνα, υπάλληλος του Δήμου Ικαρίας, για την τήρηση των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Π. Καραγιαννάκης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και κάλεσε το σώμα να εγκρίνει το κατεπείγον της παρούσης συνεδρίασης (άρθρο 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010), λαμβάνοντας υπόψη ότι η με ΓΑΚ 54714/2022 και ΕΑΚ 6071/2022 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που κατέθεσαν επτά (7) εργαζόμενοι στον Δήμο Ικαρίας με διαδοχικές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες έληξαν την 31.05.2022, συζητείται, κατόπιν χορήγησης αναβολής, στις 7.7.2022.

Το ΔΣ λαμβάνοντας υπ΄όψιν τα παραπάνω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης και του προς συζήτηση θέματος

Στη συνέχεια αναφορικά με το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης, ο Δήμαρχος κ. Ν.Καλαμπόγιας εισηγήθηκε το εξής:

«Λαμβάνοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
2. Το γεγονός ότι οι 1. xxxxxxxxxxxxxxx, 2. xxxxxxxxxxxxx, 3. xxxxxxxxxxxxxxxx, 4. xxxxxxxxxxxxxxxx, 5. xxxxxxxxxxxxxx, 6. xxxxxxxxxxxx και 7. xxxxxxxxxxxxxx, άπαντες εργαζόμενοι στον Δήμο Ικαρίας με διαδοχικές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες έληξαν την 31.05.2022, κατέθεσαν την με ΓΑΚ 54714/2022 και ΕΑΚ 6071/2022 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με μη αυτοτελές αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής, η οποία συζητείται κατόπιν χορήγησης αναβολής την 7.7.2022. Διά της αιτήσεώς τους οι ανωτέρω, επικαλούμενοι, ότι άπασες οι συμβάσεις τους συνήφθησαν ως ορισμένης χρονικής διάρκειας, παρά το γεγονός, ότι στην πράξη καλύφθηκαν πάγιες και διαρκείς λειτουργικές και ουχί πρόσκαιρες, έκτακτες ή εποχιακές ανάγκες του Δήμου, αιτούνται: α) Να γίνει δεκτή η αίτησή τους και να υποχρεωθεί ο Δήμος Ικαρίας να τους απασχολεί προσωρινά και μέχρι εκδόσεως απόφασης επί ασκηθησόμενης από αυτούς αγωγής κατά του Δήμου Ικαρίας με την ίδια εργασιακή σχέση με την οποία τους απασχολεί έως σήμερα, β) Να υποχρεωθεί ο Δήμος Ικαρίας να καταβάλει προσωρινώς σε αυτούς τον συμφωνηθέντα για την απασχόλησή τους μισθό για όσο χρόνο απασχοληθούν από τον Δήμο Ικαρίας δυνάμει προσωρινής απόφασης του Δικαστηρίου επί της αιτήσεως τους, γ) Να καταδικαστεί ο Δήμος Ικαρίας σε χρηματική ποινή διακοσίων πενήντα ευρώ σε καθένα εξ αυτών για κάθε ημέρα που θα παραλείπει να τους απασχολεί προσωρινά μη συμμορφούμενος με το διατακτικό της απόφασης του δικαστηρίου που θα εκδοθεί, δ) Να υποχρεωθεί ο Δήμος Ικαρίας δια προσωρινής διάταξης του δικαστηρίου και έως την έκδοση απόφασης επί της παρούσας αίτησής μας να τους απασχολεί με την ίδια εργασιακή σχέση με την οποία τους απασχολεί έως σήμερα και να καταβάλει σε αυτούς τον συμφωνηθέντα για την απασχόλησή τους μισθό για όσο χρόνο απασχοληθούν από το Δήμο Ικαρίας δυνάμει της εκδοθησόμενης διάταξης και ε) να καταδικαστεί ο Δήμος Ικαρίας στη δικαστική τους δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου τους.

3. Το γεγονός, ότι με την παροχή εργασίας των ανωτέρω καλύφθηκαν πάγιες και διαρκείς λειτουργικές και ουχί πρόσκαιρες, έκτακτες ή εποχιακές ανάγκες του Δήμου Ικαρίας, οι οποίες σχετίζονται με την καθημερινή – τακτική λειτουργία του Δήμου και την παροχή των υπηρεσιών του προς τους δημότες.
4. Το γεγονός ότι η συνέχιση της εργασίας των ανωτέρω στον Δήμο Ικαρίας, είναι πρόδηλα αναγκαία, λαμβανομένου υπόψη των ανωτέρω, του πραγματικού προβλήματος της συνέχισης της πανδημίας με χιλιάδες κρούσματα να ανακοινώνονται καθημερινά και της ανεπάρκειας προσωπικού.
5. Την υπαρκτή και αδιαμφισβήτητη βούληση και συναίνεση του Δήμου για τη συνέχιση της απασχόλησής των ανωτέρω αναφερόμενων εργαζομένων, δεδομένων μάλιστα, πέραν των ανωτέρω, της ικανότητας, καταλληλότητας, αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των συγκεκριμένων υπαλλήλων, αλλά και της ακεραιότητας του χαρακτήρα τους.
Με την παρούσα εισηγούμαι τα κάτωθι :
Την λήψη απόφασης για πρόταση νομοθετικής ρύθμισης από την πολιτεία, δυνάμει της οποίας (νομοθετικής ρύθμισης) θα παραταθεί η απασχόληση των υπαλλήλων αυτών μέχρι εκδόσεως απόφασης επί ασκηθησόμενης από αυτούς αγωγής με την ίδια εργασιακή σχέση, με την οποία τους απασχολούσε μέχρι τη λήξη των συναφθεισών συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, καταβάλλοντας τους προσωρινώς τον συμφωνηθέντα για την απασχόλησή τους μισθό για όσο χρόνο απασχοληθούν.
Σημειώνεται ότι με την εργασία τους οι ως άνω απασχολούμενοι στον Δήμο, ήδη αιτούντες, καλύπτουν πάγιες, λειτουργικές και διαρκείς ανάγκες του Δήμου σχετιζόμενες με την καθημερινή – τακτική λειτουργία του και την παροχή των υπηρεσιών του προς τους δημότες. Επιπλέον, επισημαίνεται, ότι η αναγκαιότητα της συνέχισης της εργασίας των ανωτέρω αναφερόμενων στον Δήμο, είναι πρόδηλη, λαμβανομένου υπόψη του πραγματικού προβλήματος της συνέχισης της πανδημίας με χιλιάδες κρούσματα να ανακοινώνονται καθημερινά, των πάγιων, λειτουργικών και διαρκών αναγκών του Δήμου Ικαρίας και της ανεπάρκειας προσωπικού .
Βάσει των ανωτέρω επισημαίνεται, ότι η ο Δήμος Ικαρίας επιθυμεί και συναινεί στην συνέχιση της απασχόλησής τους, λαμβανομένου υπόψη πέραν των ανωτέρω και της αδιαμφισβήτητης ένεκα της πολύμηνης απασχόλησης εμπειρίας τους, της ικανότητας, καταλληλότητας, αποδοτικότητας και παραγωγικότητας τους και της ακεραιότητας των χαρακτήρων τους.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης κατέθεσαν την εξής τοποθέτηση:
«Κύριε Πρόεδρε
Σας κοινοποιούμε συνοπτικά την θέση μας για το θέμα που εισηγείστε στην 7η (έκτακτη) συνεδρίαση του Δ.Σ (Σχετικό 1).
Αρχικά έχουμε να παρατηρήσουμε ότι εισηγείστε το θέμα με την διαδικασία του κατεπείγοντος αν και το γνωρίζεται εδώ και τουλάχιστον 15 ημέρες, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από σχετικό έγγραφο (Σχετικό 2) που μας κοινοποίησαν οι εργαζόμενοι στις 3/7/2022. Σε ότι αφορά την διαδικασία επισημαίνουμε ότι ο τρόπος που αποφασίσατε να συγκληθεί το συμβούλιο (Δια περιφοράς) στερεί την δυνατότητα από τις παρατάξεις αλλά και τους εργαζόμενους να ανταλλάξουν δια ζώσης απόψεις και να αναδειχθούν όλες οι πλευρές του θέματος.
Σχετικά με την διαδικασία παρατηρούμε τέλος ότι στην σχετική πρόσκληση δεν παρατίθεται ο λόγος για τον οποίο είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης, όπως ρητά περιγράφει η σχετική εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ (Σχετικό 3) με κίνδυνο η σχετική απόφαση να μην νομιμοποιηθεί ποτέ για τυπικούς λόγους .
Τα θέματα που επισημαίνουμε σχετικά με την διαδικασία της συζήτησης αντιλαμβάνεστε ότι βαραίνουν τόσο εσάς όσο και την διοίκηση του δήμου συνολικά, αφού μεθοδικά αποφύγατε μέχρι και την στιγμή που οι εργαζόμενοι δημοσιοποίησαν το θέμα, την σχετική συζήτηση και έστω και την τελευταία στιγμή δεν γίνεται συζήτηση αλλά δια αλληλογραφίας παράθεση θέσεων.

Επί της ουσίας των θεμάτων της 7ης (έκτακτης) συνεδρίαση του Δ.Σ, σας γνωρίζουμε ότι επί της πρότασης για την έγκριση του κατεπείγοντος χαρακτήρα της συνεδρίασης αν και έχουμε σοβαρές ενστάσεις λογω όσων αναφέραμε παραπάνω, θα δηλώσουμε υπέρ της έγκρισης του .
Σε ότι αφορά την υπόθεση αναλυτικότερα ενημερώνουμε το Δ.Σ ότι στις 3/7/20222 το απόγευμα λάβαμε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας το παρακάτω κείμενο:
«Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι 7 από τους συμβασιούχους covid που εργάζονταν στο Δήμο Ικαρίας έχουμε προσφύγει δικαστικά για να παραμείνουμε στην εργασία μας, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι σε όλη τη χώρα.
Η συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων είχε οριστεί για τις 21/6, πήραμε όμως παράταση και η νέα ημερομηνία εκδίκασης είναι στις 7/7. Ένας από τους λόγους της παράτασης ήταν ότι δεν είχαμε στα χέρια μας θετικό ψήφισμα από το ΔΣ.
Αυτό που μας επικοινώνησε ο δικηγόρος μας είναι ότι έχοντας τη στήριξη του ΔΣ έχουμε περισσότερες πιθανότητες. Οι περισσότεροι δήμοι και περιφέρειες έκαναν το ίδιο με ψήφισμα σχετικής εισήγησης. Μπορείτε με μία αναζήτηση στο διαδίκτυο να πληροφορηθείτε σχετικά.
Μετά από πάρα πολλές οχλήσεις στη διοίκηση του δήμου όλο αυτό το διάστημα το θέμα μας εξακολουθεί να μην φτάνει στο ΔΣ με τη δικαιολογία ότι είναι παράνομο και με τη πρόφαση ότι το πέρασαν από οικονομική επιτροπή, πράγμα που όπως γνωρίζετε γίνεται μόνο για την ανάληψη οικονομικής ευθύνης για την νομική εκπροσώπηση.
Σας αποστέλλουμε την εισήγηση και παρακαλούμε να ενημερώσετε το ΔΣ έστω και τώρα που είναι αργά, αφενός για τη δικαστική προσφυγή μας και αφετέρου για τη στάση της διοίκησης.
Δεν ζητάμε δανεικά, ζητάμε να κρατηθούμε στην εργασία. Διεκδικούμε το αυτονόητο. Δεν μας πληρώνουν από τη τσέπη τους. Δεν αποφασίζει μόνο ο δήμαρχος αλλά το Δ.Σ»
Κατόπιν αυτού την επομένη λάβαμε την πρόσκληση για την σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ (Σχετικό 1), συνοδευομένη από την εισήγηση πρόταση της διοίκησης για το θέμα .
Για να κατανοηθεί πληρέστερα το θέμα από όσους δημότες ενδιαφέρονται, υπενθυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι που προσφεύγουν στην δικαιοσύνη προσλήφθηκαν στον δήμο με νομότυπες διαδικασίες αλλά όπως έχουμε επισημάνει από τον Φεβρουάριο του 2021 (Αρ. Πρωτ : 1160/26-2-2021) με διαδικασίες που δημιούργησαν θέμα ισονομίας του δήμου έναντι των ανέργων του νησιού, αφού προσλαμβάνονται (χωρίς τα κριτήρια που θέτει το ΑΣΕΠ και για χρονικό διάστημα που ξεπερνάει το σύνηθες ως προς τις επείγουσες ανάγκες), εργαζόμενοι που κρίνονται αποκλειστικά από τον Δήμαρχο αν πληρούν η όχι τα κριτήρια πρόσληψης. Παρά την πρόταση που καταθέσαμε τότε καμία κίνηση που θα διασφάλιζε την αξιοκρατική επιλογή των αιτούντων, δεν έγινε δέκτη.

Σήμερα καλούμαστε να εξετάσουμε την στάση του δημοτικού συμβουλίου έναντι της δικαστικής προσφυγής (αίτηση ασφαλιστικών μέτρων) μέρους των συμβασιούχων του Δήμου που διεκδικούν να συνεχίσει ο δήμος Ικαρίας να τους απασχολεί προσωρινά και μέχρι εκδόσεως απόφασης επί ασκηθησόμενης από αυτούς αγωγής κατά του Δήμου Ικαρίας.
Πριν τοποθετηθούμε συγκεκριμένα στο αίτημα των εργαζόμενων οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ορισμένες βασικές πλευρές του θέματος.
Η Λαϊκή Συσπείρωση, από την πρώτη μέρα που συγκροτήθηκε διεκδίκησε και διεκδικεί να καλυφθεί το σύνολο των αναγκών του Δήμου μας με μόνιμους εργαζόμενους, δε συμφωνούμε με τα οκτάμηνα, τα τρίμηνα, τα δίμηνα. Για να έχει ο Δήμος αξιόπιστες υπηρεσίες, που θα επιλύουν πλήθος προβλημάτων, χρειάζεται μόνιμη δουλειά, μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας από τους παλαιότερους στους νεότερους. Αυτό για πρώτη φορά στον ενιαίο δήμο Ικαρίας σχηματοποιήθηκε σε θέση του δήμου με την 32/2015 απόφαση Δ.Σ που καλεί την Κυβέρνηση να προχωρήσει σε πλήρη κάλυψη των αναγκών του Δήμου με μόνιμο προσωπικό και χρηματοδότηση της μισθοδοσίας τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτό να γίνει πραγματικότητα. Αυτό είναι το σύγχρονο για να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες.
Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις διαχρονικά, καταργούν τη σταθερή δουλειά με δικαιώματα και προωθούν τις ελαστικές σχέσεις εργασίας. Σε αυτή την κατεύθυνση η Κυβέρνηση αρνείται τη χρηματοδότηση των Δήμων, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3852/2010). Πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι αντί να παίρνουν οι Δήμοι περίπου 6,2 δις ευρώ, παίρνουν συνολικά 1,85 δις ευρώ.
Εκτός από τις δαπάνες για τους συμβασιούχους, υπάρχουν δυσβάστακτες δαπάνες για μία σειρά ακόμα αρμοδιότητες, οι οποίες έχουν περάσει, χωρίς τους ανάλογους πόρους, στην ευθύνη των Δήμων. Μιλάμε για τα σχολεία, τους παιδικούς σταθμούς, την Πολιτική Προστασία, τα αδέσποτα, τη ναυαγοσωστική κάλυψη και πολλά ακόμα, για τα οποία η διοίκηση του δήμου, δεν διεκδικεί χρηματοδότηση συμβάλλοντας στην υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδιασμού.
Στην «καρδιά» του ζητήματος των ελαστικών σχέσεων εργασίας, που εφαρμόζονται και στους δήμους, βρίσκεται η ίδια η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση, που προβλέπει συμβάσεις ορισμένου χρόνου ακόμα και για θέσεις που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, «τσακισμένα» δικαιώματα, 7-8 μήνες δουλειάς και στη συνέχεια πίσω στην ανεργία. Χωρίς κανένα πρόσχημα, οι ίδιες οι κυβερνήσεις ομολογούν ότι τα διάφορα προγράμματα έχουν «περιορισμένη και μη επεκτάσιμη διάρκεια» και «δεν έχουν σκοπό να διασφαλίσουν μια μακροχρόνια σύμβαση εργασίας». Αυτή ήταν η απάντηση τόσο της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ όσο και της τωρινής της ΝΔ στα αιτήματα των εργαζομένων για προκήρυξη μόνιμων θέσεων εργασίας και επέκταση των συγκεκριμένων προγραμμάτων.
Ο αγώνας λοιπόν που διεξάγεται από τους εργαζόμενους και τους συλλόγους τους, έχει απέναντί του το σύνολο των αναδιαρθρώσεων με τις οποίες, από τη δεκαετία του ’90, όλες οι κυβερνήσεις (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ.ά.) προώθησαν μια σειρά αντιδραστικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και φόρτωσαν ακόμα περισσότερες αρμοδιότητες στους δήμους, με ταυτόχρονη δραστική μείωση της κρατικής τους χρηματοδότησης, προωθώντας τη φοροεπιδρομή απέναντι στους δημότες, προτρέποντας ουσιαστικά σε αυξήσεις τελών και περαιτέρω επιβάρυνση του λαϊκού εισοδήματος. Αποκαλυπτικό ως προς τους νόμους που καταστρατηγούν τα δικαιώματα των εργαζομένων είναι το σκεπτικό δικαστηρίου για την έκδοση αρνητικής απόφασης σχετικά με την παραμονή μιας «φουρνιάς» συμβασιούχων στη θέση τους. Επικαλείται όλους τους νόμους, από τη δεκαετία του ’90 μέχρι και σήμερα, με τους οποίους «ξηλώθηκε το πουλόβερ» των εργατικών και λαϊκών κατακτήσεων, απαγορεύτηκαν η πρόσληψη εργαζομένων στο Δημόσιο και η μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, ακόμα κι αν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Σε αυτό το περιβάλλον, υπάρχουν δημοτικές αρχές που συμβιβάζονται πλήρως και υλοποιούν κατά γράμμα αυτές τις πολιτικές όπως των ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ.α. υπάρχουν όμως και άλλες όπως εκείνη του κομμουνιστή δημάρχου της Πάτρας που βγαίνει μπροστά στον αγώνα για διεκδίκηση όλων των αναγκαίων προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, με χρηματοδότηση από το κράτος, ώστε να μην επιβαρυνθούν με επιπλέον φορολόγηση τα εργατικά – λαϊκά στρώματα της πόλης. Πρόκειται για σταθερή στόχευση, που εκφράζεται καθημερινά.
Αντιλαμβάνεται κανείς ότι μόνο αθώο δεν είναι να αφαιρούνται από το «κάδρο» των ευθυνών για την κατάσταση που βιώνουν οι συμβασιούχοι η ΕΕ, οι κυβερνήσεις και τα κόμματα και οι διοικήσεις των δήμων που στηρίζουν την εν λόγω πολιτική.
Στην πολιτική αυτή στηρίζεται και η πρόταση της διοίκησης του Δήμου Ικαρίας, που αν και αναγνωρίζει ότι οι εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες, λειτουργικές και διαρκείς ανάγκες του Δήμου σχετιζόμενες με την καθημερινή λειτουργία του και την παροχή των υπηρεσιών του προς τους δημότες. Στην ουσία αρνείται να υποστηρίξει το αίτημα των εργαζόμενων αφού προτείνει «την λήψη απόφασης για πρόταση νομοθετικής ρύθμισης από την πολιτεία, δυνάμει της οποίας θα παραταθεί η απασχόληση των υπαλλήλων αυτών μέχρι εκδόσεως απόφασης επί ασκηθησόμενης από αυτούς αγωγής με την ίδια εργασιακή σχέση, με την οποία τους απασχολούσε μέχρι τη λήξη των συναφθεισών συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, καταβάλλοντας τους προσωρινώς τον συμφωνηθέντα για την απασχόλησή τους μισθό για όσο χρόνο απασχοληθούν».
Σε ότι μας αφορά θεωρούμε ότι μια απόφαση που θα ζηταει νομοθετική ρύθμιση για την προσωρινή παραμονή στην εργασία, μπορεί να δώσει έναυσμα στους δικαστές που θα κρίνουν την υπόθεση να απορρίψουν το αίτημα των εργαζόμενων, γιατί δεν θα κρίνει την ουσία της προσφυγής αλλά θα επικαλεστεί το ασφυκτικό θεσμικό πλαίσιο που δεν ευνοεί μια απόφαση υπέρ των εργαζομένων. Τέλος κρίνοντας ότι η κάλυψη των αναγκαίων θέσεων εργασίας με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, σχετίζεται άμεσα με την ανάγκη διεκδίκησης, μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου χωρίς όρους και προϋποθέσεις αφού οι εργαζόμενοι καλύπτουν, πάγιες και διαρκείς ανάγκες και έχουν αποκτήσει εργασιακή εμπειρία. Επιμένουμε στην συνολική ανάδειξη του προβλήματος και διεκδίκηση πολιτικής απόφασης που θα δίνει λύση με αυτό τον τρόπο.
Ως Λαϊκή Συσπείρωση πιστεύοντας -περά από όσα αναφέραμε παραπάνω – ότι η σημερινή απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου θα είναι ένα ακόμα επιχείρημα στον δικαστικό αγώνα που θα δώσουν αυτοί οι άνθρωποι στο πλαίσιο του ασφυκτικού και αντιδραστικού θεσμικού πλαισίου που καταδικάζει τους δήμους να λειτουργούν με προσωπικό που θα εναλλάσσεται.
Καλούμε το δημοτικό συμβούλιο χωρίς περιστροφές να δώσει εντολή στην διοίκηση του δήμου Ικαρίας :
 Να δεχτεί το αίτημα των εργαζόμενων.
 Να μην αντιδικήσει στην δικαστική προσφυγή των εργαζόμενων.
 Να μην ασκήσει καμία έφεση κατά δικαστικής απόφασης που θα δικαιώνει τους εργαζόμενους .
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
– το άρθρο 67 (παρ. 5) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010)
– τις διατάξεις του άρθρου 24 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου τις 14/3/2020 (ΦΕΚ214/Α΄/6-11-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού του κορονοϊου COVID-19»
– την με ΓΑΚ 54714/2022 και ΕΑΚ 6071/2022 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που κατέθεσαν επτά (7) εργαζόμενοι στον Δήμο Ικαρίας και συγκεκριμένα οι: 1. xxxxxxxxxxxxxxx, 2. xxxxxxxxxxxxxxxx 3. xxxxxxxxxxxxxxx, 4. xxxxxxxxxxxxx, 5. xxxxxxxxxxxxx, 6. xxxxxxxxxxxxxxxxx και 7. xxxxxxxxxxxxxxxx
– την εισήγηση του Δημάρχου

Με ψήφους δεκατρείς (13) υπέρ (κ. Π. Καραγιαννάκης, κ. Φ. Τσαντές, κ. Ν. Καλαμάρας, κ. Δ. Τσαγκά, κ. Β. Κακόγιαννος, κ. Φ. Ράπτης, κ. Μ. Μπινίκου, κ. Σωτ. Πολίτης, κ. Ηλ. Γαγλίας, κ. Κ. Περρής, κ. Π. Χούτρας, κ. Ν. Σταμούλος, κ. Ελ. Κόχιλας)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Καλεί την Πολιτεία να προτείνει νομοθετική ρύθμιση δυνάμει της οποίας (νομοθετικής ρύθμισης) θα παραταθεί η απασχόληση των υπαλλήλων αυτών μέχρι εκδόσεως απόφασης επί ασκηθησόμενης από αυτούς αγωγής με την ίδια εργασιακή σχέση, με την οποία τους απασχολούσε μέχρι τη λήξη των συναφθεισών συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, καταβάλλοντας τους προσωρινώς τον συμφωνηθέντα για την απασχόλησή τους μισθό για όσο χρόνο απασχοληθούν.
Σημειώνεται ότι με την εργασία τους οι ως άνω απασχολούμενοι στον Δήμο, ήδη αιτούντες, καλύπτουν πάγιες, λειτουργικές και διαρκείς ανάγκες του Δήμου σχετιζόμενες με την καθημερινή – τακτική λειτουργία του και την παροχή των υπηρεσιών του προς τους δημότες. Επιπλέον, επισημαίνεται, ότι η αναγκαιότητα της συνέχισης της εργασίας των ανωτέρω αναφερόμενων στον Δήμο, είναι πρόδηλη, λαμβανομένου υπόψη του πραγματικού προβλήματος της συνέχισης της πανδημίας με χιλιάδες κρούσματα να ανακοινώνονται καθημερινά, των πάγιων, λειτουργικών και διαρκών αναγκών του Δήμου Ικαρίας και της ανεπάρκειας προσωπικού .
Βάσει των ανωτέρω επισημαίνεται, ότι η ο Δήμος Ικαρίας επιθυμεί και συναινεί στην συνέχιση της απασχόλησής τους, λαμβανομένου υπόψη πέραν των ανωτέρω και της αδιαμφισβήτητης ένεκα της πολύμηνης απασχόλησης εμπειρίας τους, της ικανότητας, καταλληλότητας, αποδοτικότητας και παραγωγικότητας τους και της ακεραιότητας των χαρακτήρων τους.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Ικαρίας κ. Ν. Λαρδάς, κ. Σπ. Τέσκος, κ. Φ. Καρούτσος, κ. Στ. Κουντούπης, κ. Β. Καρίμαλη-Λαρδά, κ. Σωτ. Κόχυλας και κ. Γ. Καλογερής ψήφισαν την δική τους πρόταση, όπως αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσας απόφασης.

 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 41/2022

Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
του Δημοτικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Καραγιαννάκης

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

14,614ΥποστηρικτέςΚάντε Like
577ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,380ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ