9 C
Ikaria
Τρίτη, 9 Μαρτίου, 2021

Αποφάσεις 2ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Ραχών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 2Ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΧΩΝ

(με τηλεδιάσκεψη)

 

Στο Δημοτικό κατάστημα Ραχών, σήμερα 12/02/2021  ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, έλαβε χώρα η 2η Τακτική Συνεδρίαση μελών της Δημοτικής Κοινότητας Ραχών, με τηλεδιάσκεψη και σύμφωνα με το  άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που την καθορισμένη ημέρα (14-02-2021) και ώρα (20:00.) ήταν παρόντες στην διαδικασία της τηλεδιάσκεψης.

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ:

Στενός Αθανάσιος

Βρούλου Σοφία

Φλυτζάνης Ελευθέριος

Κόχιλας Ξενοφώντας

Πολίτης Δήμος

 

 

Παρόντος του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, του  επιτυχόντος συνδυασμού κ. Στενού Αθανάσιου και παρόντος της υπαλλήλου του Δήμου, Κυφωνίδου Σοφία, που ορίζεται ως γραμματέας, ο προεδρεύον κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί απόδοσης ανταποδοτικών από την πώληση ενέργειας και είπε τα εξής:

Πέρσι τέτοια, περίπου, εποχή είχαμε λάβει ομόφωνα την 15/2020 απόφαση όπου ζητήσαμε από την ΔΕΗ Ανανεώσιμες και τη ΔΕΔΔΗΕ να ενημερωθούμε, σχετικά με τον Υβριδικό σταθμό παραγωγής ΑΠΕ της Προεσπέρας, για τα εξής:

α) πόση ενέργεια έχει ήδη πωληθεί και

β) πότε και με ποια διαδικασία θα αποδοθούν τα ανταποδοτικά ποσά,

ώστε να μπορούμε να κάνουμε καλύτερο προγραμματισμό των παρεμβάσεων που θέλουμε να πραγματοποιηθούν στην περιοχή της Προεσπέρας και γενικά της ΔΚ Ραχών.

Επειδή δεν λάβαμε καμία απολύτως απάντηση, προτείνω να επανέλθουμε με την 15/2020 απόφαση μας και να καλέσουμε τον Δήμο να κινηθεί νομικά σε περίπτωση που πάλι δεν ανταποκριθούν, η ΔΕΔΔΗΕ και η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, στην έκλυση μας για ενημέρωση.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ραχών αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

 

συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου και με αυτή την απόφαση,

ζητά από την ΔΕΗ Ανανεώσιμες και τη ΔΕΔΔΗΕ να ενημερωθεί, σχετικά με τον Υβριδικό σταθμό παραγωγής ΑΠΕ της Προεσπέρας, για τα εξής:

α) πόση ενέργεια έχει ήδη πωληθεί και

β) πότε και με ποια διαδικασία θα αποδοθούν τα ανταποδοτικά ποσά,

ώστε να μπορούν να κάνουν καλύτερο προγραμματισμό των παρεμβάσεων που θέλουν να πραγματοποιηθούν στην περιοχή της Προεσπέρας και γενικά της ΔΚ Ραχών.

Παράλληλα, καλούν τις Δημοτικές Αρχές να προβούν σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες που απορρέουν από μια πιθανή μη ανταπόκριση στο αίτημα για ενημέρωση, από τους παραπάνω Οργανισμούς.

Ταυτόχρονα αποστέλλουν συνημμένη και την 15/2020 απόφαση τους.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2021.


Παρόντος του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, του  επιτυχόντος συνδυασμού κ. Στενού Αθανάσιου και παρόντος της υπαλλήλου του Δήμου, Κυφωνίδου Σοφία, που ορίζεται ως γραμματέας, ο προεδρεύον κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί Δημοτικού φωτισμού και είπε τα εξής:

Πέρσι, λάβαμε ομόφωνα την 2/2020 απόφαση στην οποία επισημάναμε ότι στο Χριστό και τον Άγιο Δημήτριο υπάρχει πρόβλημα με τον Δημοτικό φωτισμό. Γι’ αυτό, ζητήσαμε από τη ΔΕΔΔΗΕ να προχωρήσει σε συντήρηση του Δημοτικού φωτισμού σε ότι αφορά τις εργασίες από τη γραμμή σύνδεσης της κολώνας μέχρι το φωτιστικό, που έχουν την αποκλειστική ευθύνη.

Προτείνω να επαναφέρουμε την 2/2020 απόφαση και ταυτόχρονα, να επιστήσουμε την προσοχή στα εξής, άκρως επικίνδυνα σημεία, στον οικισμό Χριστός Ραχών:

α) απέναντι από το πάρκινγκ, υπάρχει κολώνα της ΔΕΗ που παρουσιάζει διαρροή και με την πρώτη βροχή βραχυκυκλώνει και σταματά να λειτουργεί όλος ο δημοτικός φωτισμός της περιοχής,

β) απέναντι από το Γυμνάσιο- Λύκειο υπάρχει κολώνα της ΔΕΗ που έχει γύρει επικίνδυνα και στηρίζεται στα ηλεκτροφόρα καλώδια της και σε κάτι σκοινιά.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ραχών αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

 

Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου και αποστέλλει την απόφαση αυτή στη ΔΕΔΔΗΕ και της ζητά την συντήρηση του Δημοτικού φωτισμού σε ότι αφορά τις εργασίες από τη γραμμή σύνδεσης της κολώνας μέχρι το φωτιστικό, όπου έχει την αποκλειστική ευθύνη. Ταυτόχρονα εφιστά την προσοχή για άμεση αποκατάσταση στα παρακάτω, άκρως επικίνδυνων σημείων, στον οικισμό Χριστός Ραχών:

α) απέναντι από το πάρκινγκ, σε κολώνα της ΔΕΗ που παρουσιάζει διαρροή και με την πρώτη βροχή βραχυκυκλώνει και σταματά να λειτουργεί όλος ο δημοτικός φωτισμός της περιοχής

β) απέναντι από το Γυμνάσιο- Λύκειο, σε κολώνα της ΔΕΗ που έχει γύρει επικίνδυνα και στηρίζεται στα καλώδια της και σε κάτι σκοινιά.

 

Ταυτόχρονα αποστέλλουν την απόφαση αυτή και την απόφαση 2/2020 στον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο Ραχών και το Δημοτικό Συμβούλιο για τις δικές τους ενέργειες.

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2021.


 

Παρόντος του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, του  επιτυχόντος συνδυασμού κ. Στενού Αθανάσιου και παρόντος της υπαλλήλου του Δήμου, Κυφωνίδου Σοφία, που ορίζεται ως γραμματέας, ο προεδρεύον κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί Δημοτικού φωτισμού και είπε τα εξής:

Τα τελευταία δύο χρόνια το Συμβούλιο μας έλαβε ομόφωνα τις εξής αποφάσεις σχετικές με τον δημοτικό φωτισμό:

57/2020, 33/2020, 45/2020, 4/2019 και 54/2019. Οι αποφάσεις αυτές δεν υλοποιήθηκαν. Γι’ αυτό προτείνω να τις επαναφέρουμε σε μια ενιαία απόφαση. Προτείνω λοιπόν, σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις, να ζητήσουμε από την ΔΕΔΔΗΕ:

α) την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε κολώνες που τοποθετήθηκαν πρόσφατα για αυτό το λόγο, στον Χριστό Ραχών, στον δρόμο από τον Συνεταιρισμό ως το κτήριο του ΟΤΕ,

β) την επισκόπηση για την τοποθέτηση επιτοίχιου φωτιστικού σε  ιδιόκτητο οίκημα (υπάρχει η σχετική άδεια από τον ιδιοκτήτη) στον δρόμο Κάμπος-στροφή Μυκονιάτη, στον Άγιο Δημήτριο Ραχών. (57/2020)

γ) τον ηλεκτροφωτισμό τμήματος του δρόμου Κάτω Ράχες – Νας από τον Άγιο Κωνσταντίνο ως την οικία Γιάκα Αριστοτέλη (33/2020)

δ) την τοποθέτηση φωτιστικού σώματος (δημοτικού φωτισμού) πάνω σε τοίχο ακινήτου της ιδιοκτησίας του κ. Συκαλλίδη, στον οικισμό Άγιος Δημήτριος Ραχών Ικαρίας (45/2020)

ε) την τοποθέτηση δύο (2) νέων φωτιστικών σωμάτων, σε ήδη υπάρχουσες κολώνων της ΔΕΗ, στις εξής περιοχές της ΔΕ Ραχών:

 • Αϊ Γιάννης, έξω από την οικία Φάκαρη Σοφίας
 • Βαθυποταμιά, έξω από την οικία Χριστοδούλου Κωνσταντίνου (4/2019)

στ) την άμεση μετακίνηση της κολώνας της ΔΕΗ που βρίσκεται 90 εκατοστά μέσα από την άκρη του δρόμου, στον δρόμο από τη διασταύρωση Γεραλή  ως το γήπεδο μπάσκετ, στον Χριστό Ραχών (54/2019).

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ραχών αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

 

Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου και αποστέλλει την απόφαση αυτή στη ΔΕΔΔΗΕ και της ζητά:

α) την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε κολώνες που τοποθετήθηκαν πρόσφατα για αυτό το λόγο, στον Χριστό Ραχών, στον δρόμο από τον Συνεταιρισμό ως το κτήριο του ΟΤΕ,

β) την επισκόπηση για την τοποθέτηση επιτοίχιου φωτιστικού σε  ιδιόκτητο οίκημα (υπάρχει η σχετική άδεια από τον ιδιοκτήτη) στον δρόμο Κάμπος-στροφή Μυκονιάτη, στον Άγιο Δημήτριο Ραχών. (57/2020)

γ) τον ηλεκτροφωτισμό τμήματος του δρόμου Κάτω Ράχες – Νας από τον Άγιο Κωνσταντίνο ως την οικία Γιάκα Αριστοτέλη (33/2020)

δ) την τοποθέτηση φωτιστικού σώματος (δημοτικού φωτισμού) πάνω σε τοίχο ακινήτου της ιδιοκτησίας του κ. Συκαλλίδη, στον οικισμό Άγιος Δημήτριος Ραχών Ικαρίας (45/2020)

ε) την τοποθέτηση δύο (2) νέων φωτιστικών σωμάτων, σε ήδη υπάρχουσες κολώνων της ΔΕΗ, στις εξής περιοχές της ΔΕ Ραχών:

 • Αϊ Γιάννης, έξω από την οικία Φάκαρη Σοφίας
 • Βαθυποταμιά, έξω από την οικία Χριστοδούλου Κωνσταντίνου (4/2019)

στ) την άμεση μετακίνηση της κολώνας της ΔΕΗ που βρίσκεται 90 εκατοστά μέσα από την άκρη του δρόμου, στον δρόμο από τη διασταύρωση Γεραλή  ως το γήπεδο μπάσκετ, στον Χριστό Ραχών (54/2019).

 

Ταυτόχρονα αποστέλλουν την απόφαση αυτή  στον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο Ραχών και το Δημοτικό Συμβούλιο για τις δικές τους ενέργειες.

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2021.


Παρόντος του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, του  επιτυχόντος συνδυασμού κ. Στενού Αθανάσιου και παρόντος της υπαλλήλου του Δήμου, Κυφωνίδου Σοφία, που ορίζεται ως γραμματέας, ο προεδρεύον κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί Κτηματολογίου – καταγραφής μονοπατιών και άλλων δημοτικών χώρων και είπε τα εξής:

Ο κ. Φλυτζάνης θέλει να εισηγηθεί το θέμα

Τότε το λόγο πήρε ο κ. Φλυτζάνης και είπε: Με την ευκαιρία της κτηματογράφησης των Δημοτικών ακινήτων, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για καταγραφή και τοπογράφηση όλων των δημοτικών μονοπατιών και κάποιων άλλων σημείων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος όπου γίνονται ήδη προσπάθειες καταπατήσεων,  έτσι ώστε να καταγραφούν ως Δημοτικά μονοπάτια/χώροι. Προτείνω, λοιπόν, να ζητήσουμε από τον Δήμο και τις Υπηρεσίες του, την καταγραφή των παραπάνω σημείων ώστε να αποτραπούν μελλοντικές δικαστικές διενέξεις με τους πολίτες. Ενδεικτικά αναφέρω τα εξής σημεία:

 • Δημοτικός δρόμος στις Καρβουνίστρες Αρμενιστή
 • Μπροστά από τα μαγαζιά (μπαλκονάκι) στον Αρμενιστή
 • Το εσωτερικό μονοπάτι του Αρμενιστή
 • Η μικρή πλατεία του Αρμενιστή μεταξύ των ιδιοκτησιών Βλάχου Βασίλη και Σχίζα
 • Το γήπεδο του Αγίου Δημητρίου
 • Το μονοπάτι στο Κρυφονέρι
 • Την πλατεία του Χριστού μπροστά και γύρω από την ιδιοκτησία Πολίτη Σιδερή.

 

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ραχών αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

 

Συμφωνεί με την εισήγηση του κ. Φλυτζάνη και ζητά από τις Υπηρεσίες του Δήμου την καταγραφή και τοπογράφηση όλων των δημοτικών μονοπατιών και κάποιων άλλων σημείων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος όπου γίνονται ήδη προσπάθειες καταπατήσεων, έτσι ώστε να καταγραφούν ως Δημοτικά μονοπάτια/χώροι. Ταυτόχρονα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε η καταγραφή των παρακάτω χώρων ως Δημοτικά για την συνεπικούρηση επίλυσης ήδη υπαρχόντων δικαστικών διενέξεων:

 • Δημοτικός δρόμος στις Καρβουνίστρες Αρμενιστή
 • Μπροστά από τα μαγαζιά (μπαλκονάκι) στον Αρμενιστή
 • Το εσωτερικό μονοπάτι του Αρμενιστή
 • Η μικρή πλατεία του Αρμενιστή μεταξύ των ιδιοκτησιών Βλάχου Βασίλη και Σχίζα
 • Το γήπεδο του Αγίου Δημητρίου
 • Το μονοπάτι στο Κρυφονέρι
 • Την πλατεία του Χριστού μπροστά και γύρω από την ιδιοκτησία Πολίτη Σιδερή.

Συνοψίζοντας μια τέτοια δράση που αφορά δημοτικά μονοπάτια/χώρους θα αποτρέψει μελλοντικές δικαστικές διενέξεις μεταξύ Δήμου και πολιτών κάτι που επί σειρά ετών ταλανίζει τις Δημοτικές Αρχές.

 

Ταυτόχρονα αποστέλλουν την απόφαση αυτή  στον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο Ραχών και το Δημοτικό Συμβούλιο για τις δικές τους ενέργειες.

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2021.


Παρόντος του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, του  επιτυχόντος συνδυασμού κ. Στενού Αθανάσιου και παρόντος της υπαλλήλου του Δήμου, Κυφωνίδου Σοφία, που ορίζεται ως γραμματέας, ο προεδρεύον κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί Βιολογικού Καθαρισμού και είπε τα εξής:

Με βάση ότι έχουν προβλεφθεί χρήματα στον προυπολογισμό του Δήμου για την βελτίωση της λειτουργίας των βιολογικών καθαρισμών, είναι επιτακτική ανάγκη για γίνουν άμεσα παρεμβάσεις στους βιολογικούς του Αρμενιστή και του Χριστού Ραχών.

Σημειώνουμε ότι ο βιολογικός του Αρμενιστή δεν λειτούργησε καθόλου το 2020 ενώ ο βιολογικός του Χριστού Ραχών δεν λειτουργεί εδώ και χρόνια και μιλάμε για τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού.

Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και η δυσαρέσκεια και αγανάκτηση των κατοίκων των Ραχών, το καλοκαίρι του 2020, παρ’ όλο που δεν είχαμε την συνήθη τουριστική κίνηση ήταν πολύ μεγάλα όπως επισημάνθηκαν στην 26/2020 απόφαση – διαμαρτυρία του Συμβουλίου μας.

Προτείνω λοιπόν να ζητήσουμε εκ νέου την άμεση δραστηριοποίηση και υλοποίηση όλων των απαραίτητων παρεμβάσεων εγκαίρως για την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών στον Αρμενιστή  και τον Χριστό Ραχών.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ραχών αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

 

Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου και ζητά από τον Δήμο Ικαρίας την άμεση δραστηριοποίηση και υλοποίηση όλων των απαραίτητων παρεμβάσεων, εγκαίρως,  για την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών στον Αρμενιστή  και τον Χριστό Ραχών.

 

Ταυτόχρονα αποστέλλουν την απόφαση αυτή  στον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο Ραχών για τις δικές τους ενέργειες.

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2021.


 

Παρόντος του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, του  επιτυχόντος συνδυασμού κ. Στενού Αθανάσιου και παρόντος της υπαλλήλου του Δήμου, Κυφωνίδου Σοφία, που ορίζεται ως γραμματέας, ο προεδρεύον κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί βελτίωσης δικτύου ύδρευσης και είπε τα εξής:

Υπάρχει επιτακτική ανάγκη να γίνουν τώρα,  πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου και αφού υπάρχει ακόμα εποχιακό προσωπικό, βελτιώσεις στο δίκτυο της ύδρευσης (σε σχέση με τη ποιότητα και τη ποσότητα του παρεχόμενου νερού) για να μην αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργήθηκαν πέρσι και προκάλεσαν την δυσαρέσκεια και αγανάκτηση των κατοίκων των Ραχών, όπως επισημάνθηκαν στην 26/2020 απόφαση – διαμαρτυρία του Συμβουλίου μας.

Προτείνω λοιπόν να ζητήσουμε την άμεση υλοποίηση των εξής παρεμβάσεων για τη βελτίωση του δικτύου της ύδρευσης:

α) επισκευή και καθαρισμός των δεξαμενών

β) εγκατάσταση φλοτεροβανών

γ) αντικαταστάσεις δικτύου όπου είναι απαραίτητο

δ)λειτουργία και της δεύτερης μονάδας του διυλιστηρίου

ε) λειτουργία της γεώτρησης του Χάρακα – λειτουργία του συστήματος απομαγγανίωσης

στ) έναρξη, άμεσα, της δειγματοληψίας νερού για τον έλεγχο της ποιότητάς του, ώστε να γνωρίζουμε που πρέπει να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις.

 

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ραχών αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

 

Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου και ζητά από τον Δήμο Ικαρίας υλοποίηση των εξής παρεμβάσεων για τη βελτίωση του δικτύου της ύδρευσης:

α) επισκευή και καθαρισμός των δεξαμενών

β) εγκατάσταση φλοτεροβανών

γ) αντικαταστάσεις δικτύου όπου είναι απαραίτητο

δ)λειτουργία και της δεύτερης μονάδας του διυλιστηρίου

ε) λειτουργία της γεώτρησης του Χάρακα – λειτουργία του συστήματος απομαγγανίωσης.

στ) έναρξη, άμεσα, της δειγματοληψίας νερού για τον έλεγχο της ποιότητάς του, ώστε να γνωρίζουμε που πρέπει να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις

 

Ταυτόχρονα αποστέλλουν την απόφαση αυτή αλλά και την 26/2020 όπου αποτυπώνονται τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, στον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Ραχών για τις δικές τους ενέργειες.

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2021.


 

Παρόντος του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, του  επιτυχόντος συνδυασμού κ. Στενού Αθανάσιου και παρόντος της υπαλλήλου του Δήμου, Κυφωνίδου Σοφία, που ορίζεται ως γραμματέας, ο προεδρεύον κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί αίτησης της ομάδας koukounari  και είπε τα εξής:

Λάβαμε την υπ’αρ.πρωτ.: 827/12-2-2021 αίτηση της ομάδας koukounari στην οποία μας παρουσιάζουν την ομάδα τους και τις δραστηριότητες τους και ζητούν την συνεργασία του Δήμου.

Συγκεκριμένα πρόκειται για μια ομάδα που προωθεί δράσεις για την διαχείριση των απορριμμάτων σύμφωνα με τις αρχές των Μηδενικών Απορριμμάτων (Zero Waste). Δραστηριοποιούνται σε δημοτικά και νηπιαγωγεία σε όλη την Ελλάδα με ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεγάλης διάρκειας, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, με στόχο την διαχείριση των απορριμμάτων των σχολικών μονάδων σύμφωνα με τις παραπάνω αρχές Ταυτόχρονα οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα ενημέρωσης και εργαστήρια για ανήλικους και ενήλικους με στόχο την αλλαγή των συνηθειών των ανθρώπων , των ομάδων και των οργανισμών για την επίτευξη των αρχών των Μηδενικών Απορριμμάτων.

Στο Δήμο προτείνει την οργάνωση και υλοποίηση εργαστηρίων για ενήλικα και ανήλικα άτομα, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση   της τοπικής κοινωνίας του νησιού σχετικά με πρακτικές μείωσης των απορριμμάτων τους στην καθημερινότητα τους. Θέτουν τον Ιούλιο (2-3 εβδομάδες) ως προτεινόμενη περίοδο για την  υλοποίηση αυτών των εργαστηρίων , με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα για τον Covid-19. Ενδεικτικά αναφέρουν ότι στα περιεχόμενα αυτών των εργαστηρίων είναι η δημιουργία πάνινης τσάντας, χειροποίητης πλαστελίνης, οικολογικών καθαριστικών – καλλυντικών κα

Πιστεύω ότι οποιαδήποτε δράση ή ενημέρωση με στόχο την καλύτερη διαχείριση και τελικά την μείωση των απορριμμάτων είναι εποικοδομητική γι’ αυτό προτείνω να γνωμοδοτήσουμε θετικά στη συνεργασία με αυτή την ομάδα και την υλοποίηση τέτοιων εργαστηρίων στην περιοχή των Ραχών τουλάχιστον.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ραχών αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ραχών, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την αίτηση της ομάδας koukounari

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

 

Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου, και γνωμοδοτεί θετικά στην προοπτική συνεργασίας της ομάδας koukounari με τον Δήμο μας και την υλοποίηση εργαστηρίων, τουλάχιστον στην ΔΕ Ραχών, με στόχο την εκμάθηση συνηθειών και πρακτικών μείωσης των απορριμμάτων.

 

Ταυτόχρονα αποστέλλει την απόφαση αυτή στον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο Ραχών και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Αθλητισμού Πολιτισμού και Επικοινωνίας για τις περαιτέρω ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2021.


 

Παρόντος του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, του  επιτυχόντος συνδυασμού κ. Στενού Αθανάσιου και παρόντος της υπαλλήλου του Δήμου, Κυφωνίδου Σοφία, που ορίζεται ως γραμματέας, ο προεδρεύον κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί ανοίγματος παρακάμψεων  και είπε τα εξής:

Το θέμα θα το εισηγηθεί ο κ. Πολίτης.

Τότε το λόγο πήρε ο κ. Πολίτης και είπε: Πρέπει να ανοιχτούν, σε συνεννόηση με τους περίοικους, κάποιες παρακάμψεις ώστε να προχωρήσουμε σε αποσυμφόρηση του Χριστού Ραχών και της γύρω περιοχής από τα οχήματα κατά τους θερινούς μήνες. Είδαμε και τα προηγούμενα καλοκαίρια να κλείνουν οι δρόμοι στον Χριστό και να μην μπορεί να περάσει ούτε πυροσβεστικό όχημα ή άλλο όχημα ανάγκης. Προτείνω λοιπόν την διάνοιξη των εξής παρακαμπτήριων δρόμων:

 • Παναγίτσα/Πλακίδας – Καστανιές
 • Λόχος- Αϊ Γιάννης
 • Νεκροταφείο Χριστού Ραχών – Γεφύρι Χάρακα

σε συνεννόηση και άδεια από τους ιδιοκτήτες των γύρω ακινήτων.

 

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ραχών αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ραχών, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την αίτηση της ομάδας koukounari

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

 

Συμφωνεί με την εισήγηση του κ. Πολίτη και προτείνει στον Δήμο και τις Υπηρεσίες του διάνοιξη των εξής παρακαμπτήριων δρόμων:

 • Παναγίτσα/Πλακίδας – Καστανιές
 • Λόχος- Αϊ Γιάννης
 • Νεκροταφείο Χριστού Ραχών – Γεφύρι Χάρακα

 

σε συνεννόηση και άδεια από τους ιδιοκτήτες των γύρω ακινήτων.

 

Ταυτόχρονα αποστέλλει την απόφαση αυτή στον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Ραχών και την Τεχνική Υπηρεσία για τις περαιτέρω ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2021.


Οι Σύμβουλοι της Τοπικής Κοινότητας Ραχών

Στενός Αθανάσιος

Βρούλου Σοφία

Φλυτζάνης Ελευθέριος

Κόχιλας Ξένος

Πολίτης Δήμος

ο Πρόεδρος

Στενός Αθανάσιος

η γραμματέας

Κυφωνίδου Σοφία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

14,205ΥποστηρικτέςΚάντε Like
577ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,100ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ