Π.Ε. Σάμου : Απόσυρση αλιευτικών σκαφών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ    ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚ κ ΚΤΗΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

 

 

Θέμα:  Οριστική παύση Αλιευτικών Δραστηριοτήτων  μέσω του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (Μέτρο 6.1.10).

 

Το Τμήμα Αλιείας της  Περιφερειακής Ενότητας Σάμου και Ικαρίας ενημερώνει όλους τους αλιείς, πλοιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, ότι αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», (ΑΔΑ 7ΘΧΑ4653ΠΓ-ΜΜΑ) η  αριθμ. Πρωτ.  1710/7-11-2017 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων  για την ένταξη πράξεων  στο

Μέτρο 6.1.10 – «Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.

όπου ορίζεται  ότι ο χρόνος υποβολής προτάσεων  στην ιστοσελίδα aposyrsi.alieia.gr αρχίζει από 9.11.2017 & ώρα 10.00   και λήγει  την 04 .12.2017 & ώρα 15.00

    Παρακαλούμε για την αποστολή του Δελτίου  προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες αλιείς. ώστε οι αιτήσεις  να κατατεθούν εμπρόθεσμα.

Περισσότερες διευκρινήσεις στους δυνητικά Δικαιούχους  δίνονται από το Τμήμα Αλιείας Σάμου στο τηλ. 2273353442

 

 

Συν.                                                                           Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Η α. π. 1710/7-11-2017 Πρόσκληση

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΤΡΑΚΑΖΟΣ

 

About ikariaki.gr