Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη συγκρότηση ομάδων επιτηρητών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                 Μυτιλήνη, 26 Οκτωβρίου 2018
—–
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ                                           Αριθμ. Πρωτ. :6166
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 

ΘΕΜΑ: ««Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη συγκρότηση ομάδων επιτηρητών (Ο.Ε.) για τις εξετάσεις προς απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) Β’ περιόδου 2018 (Νοέμβριος)»

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Έχοντας υπόψη:
1. Τη με αριθ.πρωτ. 170141/α5/2017 (ΦΕΚ 3650 τΒ’) Υ.Α. “Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. 14420/ΚΒ/04-02-2017 (ΦΕΚ 218 τ.Β΄/12-2-2008) Υ.Α. «Εξετάσεις – Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» και την με αριθ. 15600/ΚΒ/2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 344 τΒ΄/17-2-2012), τροποποίηση της αριθ. 14420/ΚΒ/2008 Υ.Α. «Εξετάσεις – Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας».
2. Τη με αριθ πρωτ. 160397/Α5/26-9-2018 Υ.Α. «Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2018 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής για τα επίπεδα :
3. α) Επίπεδο Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες
Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική .
4. Τη με αριθ. πρωτ. 160703/Α5/26-09-2018 (ΑΔΑ:6ΜΜΖ4653ΠΣ-ΦΚΞ) εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β΄ περιόδου 2018 (Νοέμβριος)».

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, τους δημοσίους
υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, τους φοιτητές στο τελευταίο έτος και τους Μεταπτυχιακούς ή Μεταδιδακτορικούς φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συγκρότηση ομάδων επιτηρητών (Ο.Ε.) για τις εξετάσεις των υποψηφίων προς απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (ΚΠγ), Β’ περιόδου 2018 (Νοέμβριος), να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής (τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στα: 22510-48255 και [email protected] για τις εξετάσεις στη Νήσο Λέσβο, 22710-44732 και [email protected].chi.sch.gr για τις εξετάσεις στη Νήσο Χίο, 22730-21350 και [email protected] για τις εξετάσεις στη Νήσο Σάμο) στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, έως και την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018 στα κάτωθι εξεταστικά κέντρα:

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Λέσβου:
A. 3ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης Λέσβου, Ταχ. Δ/νση: Στρ. Μυριβήλη 106, Τ.Κ.: 81132, Μυτιλήνη Λέσβος

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Χίου:
Α. 1ο Γενικό Λύκειο Χίου, Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 2-Χριστός Βαρβάσι, Τ.Κ.: 82100, Χίος

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Σάμου:
A. Πυθαγόρειο Γενικό Λύκειο Σάμου, Ταχ. Δ/νση: Πυθαγόρα 11, Τ.Κ.: 83100 Σάμος

Διευκρινίζουμε ότι, σύμφωνα με την παραπάνω σχετική Υπουργική Απόφαση:

  • Κάθε ομάδα επιτηρητών συγκροτείται από εκπαιδευτικούς λειτουργούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, τους δημοσίους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, τους φοιτητές στο τελευταίο έτος και τους Μεταπτυχιακούς ή Μεταδιδακτορικούς φοιτητές.
  • από τις Ο.Ε. αποκλείονται, όσοι έχουν σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού ως υποψήφιο, στο ίδιο εξεταστικό κέντρο (θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση επιλογής).

Η αποζημίωση για κάθε ημέρα επιτήρησης (το ανώτερο τέσσερις (4) ώρες) ορίζεται σε 20 ευρώ με την αριθμ. πρωτ. 222807/Β1/2016 (ΦΕΚ 4294/30-12-2016 τ.Β΄ ΚΥΑ ).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αριστείδης Καλάργαλης

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
1. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Περιφερειακές Ενότητες αυτής (διά των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης)
2. Δήμους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (διά των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης)
3. Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τμήματα αυτού (διά των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης)
4. ΜΜΕ της περιοχής ευθύνης σας για την ανακοίνωση
5. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης διά των Δ/νσεων)
6. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης διά των Δ/νσεων)

About ikariaki.gr