Ο Δήμος Ικαρίας υπέβαλε πρόταση για δημιουργία δομής «Κέντρου Δια Βίου Μάθησης»

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κ.Δ.Β.Μ. Ικαρίας                                                                                                        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

                                                           ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

                                                           ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

  O Δήμος Ικαρίας με σχετική απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου (51/2017)  υπέβαλε πρόταση για δημιουργία  δομής «Κέντρου Δια Βίου Μάθησης», η  Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας την ενέκρινε, και αρχές Σεπτεμβρίου υπογράφτηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, του Ιδρύματος  Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης και του Δήμου Ικαρίας για την ίδρυση κέντρου Δια Βίου Μάθησης και την εφαρμογή προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, μέσω του  Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου.

Ο Δήμος αναλαμβάνει:

 • Τη διάθεση των χώρων διοίκησης και εκπαίδευσης του Κ.Δ.Β.Μ.
 • Τον ορισμό Υπευθύνου Εκπροσώπου του Δήμου, ως συνεργάτη για την υλοποίηση της Πράξης.
 • Την υποστήριξη της επικοινωνιακής πολιτικής του Κ.Δ.Β.Μ. σε τοπικό επίπεδο.
 • Την οργάνωση των αντίστοιχων τμημάτων με την υποστήριξη του Υπεύθυνου Εκπαίδευσης.

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αναλαμβάνει:

 • Tην επιλογή, αμοιβή, καθοδήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του προσωπικού που προβλέπεται για την υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ. (Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτές).
 • Tην κάλυψη των δαπανών για την οργάνωση και την υλοποίηση των Προγραμμάτων Εθνικής και Τοπικής εμβέλειας στα τμήματα του Κ.Δ.Β.Μ.
 • Tην ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων για το Κ.Δ.Β.Μ.
 • Tη συνολική επιστημονική και διοικητική υποστήριξη του Κ.Δ.Β.Μ. στο πλαίσιο της υλοποίησης της εγκεκριμένης Πράξης.
 • Την έγκριση των τμημάτων του Δήμου πριν την έναρξη λειτουργίας τους.

Κατόπιν αυτών ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους Εκπαιδευτές Ενηλίκων ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης η  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης –Νέα Φάση» στο παρακάτω link:

https://www.inedivim.gr/ανακοινώσεις/θέσεις-εκπαιδευτών-ενηλίκων-στα-κέντρα-δια-βίου-μάθησης-νέα-φάση-πρόσκληση-εκδήλωσης

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 23/10/2018 (ώρα 11:00) έως και 6/11/2018 (ώρα 12:00). Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά του εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 9/11/2018 στη δ/νση: Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ.11143, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας  2ο όροφος.  Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.

 

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης 2014-2020)» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) – Νέα Φάση», που συγχρηματοδοτούνται από  την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση

Στα ΚΔΒΜ θα υλοποιούνται δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης και ειδικότερα δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Τα ΚΔΒΜ απευθύνονται σε ενήλικες άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. Για τη διασφάλιση της ισότητας πρόσβασης στις δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδιαίτερη μέριμνα πρόκειται να ληφθεί για τα μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, τους μετανάστες και τους κατοίκους απομακρυσμένων – δυσπρόσιτων περιοχών.

Τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που θα παρέχονται, σχετίζονται με τα ακόλουθα θεματικά πεδία:

 • Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον,
 • Νέες Τεχνολογίες ,
 • Γλώσσα και Επικοινωνία ,
 •  Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
 • Πολιτισμός και Τέχνη,
 • Συμβουλευτική Γονέων
 • Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων
 • Ελληνομάθεια για Μετανάστες.
 • Οικονομία – Επιχειρηματικότητα.

  Άλλα αντικείμενα που θα προκύψουν από την διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευόμενων, θα υποδειχθούν από τους εκπαιδευόμενους ή θα προταθούν από τους Δήμους και τους επωφελούμενους σε συνέργειες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με φορείς του ΥΠΠΕΘ ή άλλους.

 

Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται δια ζώσης ή και μέσω ηλεκτρονικής μάθησης στα ΚΔΒΜ των ΟΤΑ α’ βαθμού που θα ενταχθούν στο έργο.

 

Τηλ. Επικοινωνίας Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. : 2131314632, 2131314630,2131314635,2131314637.

Ώρες τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης: 8:00-16:30

Δ/ση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Αριθμός τηλεομοιοτυπίας: 2131314603

Ιστοχώρος- Website: www.kdvm.gr

 

About ikariaki.gr