Με δυνατότητα υπερδέσμευσης η νέα πρόσκληση της Βιολογικής Γεωργίας

Γεωργία Μπόχτη

 • Αροτραίες, μόνιμες, όσπρια, φυλλώδη λαχανικά, σταυρανθή, βολβώδη, καρότο και πατάτα στις εντασσόμενες καλλιέργειες
 • Προθεσμία υποβολής δηλώσεων από 19/2 έως και 21/3
 • Τα νέα κριτήρια ανά δράση και η κατανομή του προϋπολογισμού ανά περιφέρεια

Από τις 19 Φεβρουαρίου έως και τις 21 Μαρτίου θα μπορούν οι ενεργοί γεωργοί να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020. Πρόκειται για την πολυαναμενόμενη δεύτερη πρόσκληση της Βιολογικής Γεωργίας, η οποία διαφοροποιείται τόσο ως προς τα κριτήρια ένταξης των υποψηφίων όσο και ως προς τη δημόσια δαπάνη, η οποία κατανέμεται ανά περιφέρεια.

Οι δράσεις που προκηρύσσονται είναι οι εξής:

 • Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία, με προϋπολογισμό 36 εκατ. ευρώ.
 • Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία, με προϋπολογισμό 84 εκατ. ευρώ.

Κατανομή ανά περιφέρεια

Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 120 εκατ. ευρώ, με προοπτικές περαιτέρω αύξησής του και κατανέμεται ανά περιφέρεια:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΗ 11.1.1 ΔΡΑΣΗ 11.2.1
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 5.931.500 2.523.400 3.408.100
Αττική 889.400 207.200 682.200
Βόρειο Αιγαίο 7.920.500 1.480.900 6.439.600
Δυτική Ελλάδα 15.437.700 4.382.700 11.055.000
Δυτική Μακεδονία  15.717.600 4.702.900 11.014.700
Ήπειρος 1.321.000 375.700 945.300
Θεσσαλία 14.067.300 4.517.400 9.549.900
Ιόνια Νησιά 1.055.700 215.100 840.600
Κεντρική Μακεδονία 15.642.200 5.246.600 10.395.600
Κρήτη 11.533.600 3.551.700 7.981.900
Νότιο Αιγαίο 394.500 30.100 364.400
Πελοπόννησος 17.713.200 4.636.600 13.076.600
Στερεά Ελλάδα 12.375.800 4.129.700 8.246.100
ΣΥΝΟΛΟ 120.000.000 36.000.000 84.000.00

 

Στην περίπτωση που σε κάποια ή κάποιες περιφέρειες παραμείνει αδιάθετο ποσό, αυτό θα μπορεί να κατανεμηθεί σε κάποια ή κάποιες άλλες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το ΥΠΑΑΤ, «θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα υπερδέσμευσης, με σκοπό τη γενναία αύξηση του προϋπολογισμού».

Κριτήρια

Πέρα από την εντασσόμενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (NATURA 2000), το ΥΠΑΑΤ εισάγει νέα κριτήρια επιλεξιμότητας των υποψηφίων. Η νέα πρόσκληση, λοιπόν, δίνει προτεραιότητα με επιπλέον μοριοδότηση στις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων και εντασσόμενων εκτάσεων:

Δράση 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία» (νέοι βιοκαλλιεργητές)
 • Γεωργοί νεαρής ηλικίας.
 • Αγροτεμάχια σε ορεινές περιοχές.
 • Αγροτεμάχια σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών.
 • Αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί το 2018 για την παραγωγή ζωοτροφών από δικαιούχους της Βιολογικής Κτηνοτροφίας.
 • Ποσοστό εντασσόμενης έκτασης σε σχέση με το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης του υποψηφίου (εξαιρουμένων των βοσκότοπων).
Δράση 11.2.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία» (παλαιοί βιοκαλλιεργητές).
 • Παλαιότητα υποψήφιου βιοκαλλιεργητή.
 • Αγροτεμάχια σε ορεινές περιοχές.
 • Αγροτεμάχια σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών.
 • Αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί το 2018 για την παραγωγή ζωοτροφών από δικαιούχους της Βιολογικής Κτηνοτροφίας.
 • Μέλος Συνεταιρισμού ή Οργάνωσης Παραγωγών ή Ομάδας Παραγωγών.
 • Κατά κύριο επάγγελμα αγρότης.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα αγροτεμάχια, για τα οποία υποβάλλει αίτηση ο ενδιαφερόμενος, να έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2018.

Καλλιέργειες

Σύμφωνα με την πρόσκληση, επιλέξιμες καλλιέργειες είναι:

 • αροτραίες (αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή) ή/και
 • μόνιμες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια και οινοποιήσιμα σταφύλια, ακρόδρυα)
 • όσπρια
 • φυλλώδη λαχανικά – σταυρανθή/βολβώδη/καρότο/πατάτα

Εξαιρούνται οι καλλιέργειες, τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες.

Μέγιστα ετήσια ύψη ενίσχυσης ανά είδος καλλιέργειας

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν.

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.1.1
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος
Με περίοδο μετατροπής Εργαστηριακές αναλύσεις (πρόσθετο κόστος) Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής) Με περίοδο μετατροπής
Ελαιοκομία 629 50 679
Σταφίδα 669 50 719
Επιτραπέζια σταφύλια 850 50 900
Σταφύλια οινοποιήσιμα 795 50 845
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 550 50 600
Αραβόσιτος εδώδιμος 513 50 563
Χειμερινά σιτηρά 72 50 122
Μηδική, τριφύλλι 535 50 585
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή 380 50 430
Όσπρια 406 50 456
Φυλλώδη λαχανικά – σταυρανθή, βολβώδη, καρότο, πατάτα 550 50 600
Ακρόδρυα 850 50 900
Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.2.1
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος
Χωρίς περίοδο μετατροπής Εργαστηριακές αναλύσεις (πρόσθετο κόστος) Πιστοποίηση Χωρίς περίοδο μετατροπής
(κόστος συναλλαγής)
Ελαιοκομία 415 50 40 505
Σταφίδα 483 50 103 636
Επιτραπέζια σταφύλια 735 50 115 900
Σταφύλια οινοποιήσιμα 499 50 108 657
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 516 50 34 600
Αραβόσιτος εδώδιμος 452 50 42 544
Χειμερινά σιτηρά 51 50 19 120
Μηδική, τριφύλλι 506 50 18 574
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή 353 50 88 491
Όσπρια 353 50 88 491
Φυλλώδη λαχανικά – σταυρανθή, βολβώδη, καρότο, πατάτα 488 50 62 600
Ακρόδρυα 506 50 60 616

 

Αναδημοσίευση από : https://www.ypaithros.gr

About ikariaki.gr