Λ/Σ Αγίου Κηρύκου : Χορήγηση δώρου Χριστουγέννων σε άνεργους ναυτικούς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

& ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ/Π.Ο.Ν.

 

Άγιος Κήρυκος : 29/11/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση έκτακτης  Οικονομικής Ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών λόγω Εορτών Χριστουγέννων 2018 (ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2018)»

 

 

   Σας γνωρίζουμε ότι ,  η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε  ορισμένες  κατηγορίες ανέργων ναυτικών για  τις γιορτές ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2018, θα γίνει σύμφωνα με  τις διατάξεις  της σχετικής  Κ.Υ.Α.

 1. ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ

α. Στους έγγαμους ή έγγαμες

ή έχοντες οικογενειακά βάρη από παιδιά :  400 €

β. Στους άγαμους ή άγαμες :                           350 €

 

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η χρονική περίοδος πληρωμής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης  ορίζεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10:00-12:00 κατά το χρονικό διάστημα από  29/11/2018 έως και 27/12/2018 και η κατάθεση των δικ/ων από τους δικαιούχους που κατοικούν ή βρίσκονται στην Ικαρία θα γίνει στο Λ/Σ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ/Π.Ο.Ν.

Η πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών θα ολοκληρωθεί στις 28/12/2018.

 

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ

3Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ

Για  να δικαιούνται  οι άνεργοι  ναυτικοί  την έκτακτη οικονομική   αυτή ενίσχυση πρέπει:

α) Να έχουν πάνω από (5) πέντε  χρόνια συνολική  θαλάσσια υπηρεσία, από την οποία (12) δώδεκα μήνες τουλάχιστον την τελευταία  τριετία, αναδρομικά μετρούμενη από 25/11/2018 (δηλαδή από 25/12/2015 έως 25/11/2018)  ή

να έχει εικοσιτετράμηνη (24) τουλάχιστον συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία πενταετία, αναδρομικά πάλι μετρούμενη από 25/11/2018 (δηλ. από 25/12/2013 έως 25/11/2018).

β)  Να έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυσή του και μέχρι τις 25/12/2018 χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από (24) εικοσιτέσσερις μήνες, ούτε μικρότερο από (30) τριάντα ημέρες. (Ναυτολόγιο έως 30 ημέρες δεν διακόπτει την ανεργία.) Δηλαδή ανεργία εντός της περιόδου 25/12/2016 έως 25/11/2018.

γ) Να είναι γραμμένοι στους καταλόγους ανεργίας του ΓΕΝΕ μετά την τελευταία τους απόλυση και να έχουν κάρτα ανεργίας, φωτοτυπία της οποίας  θα καταθέτουν μαζί με τα άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι προϋποθέσεις (α), (β), (γ) πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά.

 

3Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ

Την έκτακτη οικονομική αυτή ενίσχυση δικαιούνται να λάβουν επίσης οι κατωτέρω ειδικές κατηγορίες ανέργων ναυτικών:

α) Ναυτικοί που δεν μπορούν να εργαστούν από βεβαιωμένα χρόνια νοσήματα, εφόσον όμως έχουν τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια θαλάσσια υπηρεσία.

Για τον χαρακτηρισμό του νοσήματος ως χρόνιο, καθώς και η αδυναμία του ναυτικού να ναυτολογηθεί ή να ασκήσει άλλη εργασία, αρμόδιοι είναι οι εξής:

 1. Οι Μονάδες Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ) που λειτουργεί στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε) της Χώρας και εν γένει οι Φορείς Παροχών Υπηρεσιών Υγείας της Δ.Υ.Πε.
 2. Οι ιατροί του πλησιέστερου στην κατοικία του δικαιούχου Δημοσίου Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας.
 • Οι Γνωστοποιήσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας που εκδίδονται για κάθε νόμιμη χρήση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) γίνονται υποχρεωτικά δεκτές και είναι δεσμευτικές.

β) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι  στο Γ.Ε.Ν.Ε που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την  25/06/2018  με την προϋπόθεση ότι έχουν  δύο (2) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία.

γ) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΝΕ που επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του Π.Δ 228/1998(Α΄176), όπως αυτό τροποποιήθηκε από τα ΠΔ 110/2000(Α΄104) και 281/2001 (Α΄196), για τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες  μετά την 01/01/2018  και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε περισσότερο από ένα (1) μήνα.

Απαιτούνται: α) Αριθμός ΑΜΚΑ και β) Τελευταίο Εκκαθαριστικό της Εφορίας

 

3Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Όλες οι παραπάνω κατηγορίες, αφορούν απογεγραμμένους ναυτικούς με ελληνικό φυλλάδιο ή διαβατή-ριο, η δε υπηρεσία που προσμετρείται να έχει διανυθεί σε πλοία με Ελληνική σημαία ή σε πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ή σε πλοία μη συμβεβλημένα, με υπηρεσία όμως κανονικά εξαγορασμένη από το ΝΑΤ (να έχει καταχωρηθεί στο Ν.Φ ή να έχουν εκδοθεί γραμμάτια είσπραξης ΝΑΤ).

Οι αναφερόμενοι άνεργοι ναυτικοί:

1) Δεν πρέπει να έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση μετά την αναγραφόμενη, στο ναυτικό τους φυλλάδιο, τελευταία απόλυση. Δεν παίρνουν σύνταξη ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής κατά το χρόνο της καταβολής και δεν προστατεύονται από άλλο Δημόσιο Ασφαλιστικό φορέα.

2) Τα επιδόματα: Ανεργίας (Π.Δ 228/1998), Μητρότητας (Π.Δ 894/1981 & 296/1985) καθώς και η επιδότηση Σπουδαστών ( κ.υ.α αριθμ. 3627.1/01/2005) δεν θεωρούνται βοήθημα άλλης μορφής.

Ο χρόνος φοίτησης των σπουδαστών προσμετρείται ως χρόνος υπηρεσίας εφόσον έχει πραγματοποιηθεί στα χρονικά διαστήματα που ορίζονται στην παράγραφο 3Α της παρούσας.

Δεν προσμετρείται φοίτηση που έπεται της τελευταίας απόλυσης

Η συνδρομή όλων των προϋποθέσεων ελέγχεται από το ναυτικό φυλλάδιο του δικαιούχου.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

 

ΒΑΣΙΚΗ  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ:  ΝΑ ΜΗΝ  ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ  ΦΟΡΕΑ

 

Δ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαιολογητικά που απαιτούνται  για την καταβολή της  έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης :

 1. Το Ναυτικό Φυλλάδιο
 2. Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού με ευκρινή τον αριθμό ΙΒΑΝ.
 3. Αριθμός ΑΜΚΑ (αντικαθιστά την Υ.Δ. περί μη ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό φορέα)
 4. Βιβλιάριο Ασθενείας Οίκου Ναύτου του άνεργου ναυτικού.
 5. Φωτοτυπία της Κάρτας ανεργίας του Γ.Ε.Ν.Ε
 6. Φωτοτυπία της σελίδας των ατομικών στοιχείων του Ν.Φ και της σελίδας με την τελευταία απόλυση.
 7. Φωτοτυπίες των σελίδων του Ν.Φ που εμφανίζουν τη θαλάσσια υπηρεσία του η οποία προσμετράται για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης εφόσον δεν είναι καταχωρημένη στη μηχανογραφική  μερίδα της Υπηρεσίας Ναυτικών Μητρώων.
 8. Το Βιβλιάριο Ασθενείας Ο.Ν. (της συζύγου ή των παιδιών) ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η σημερινή οικογενειακή κατάσταση.
 9. Το Διαβατήριο (εφόσον χρησιμοποιήθηκε )
 10. Φωτοτυπία από το Ναυτικό Φυλλάδιο της σελίδας που έχουν καταχωρηθεί οι πληρωμές της τακτικής ανεργίας (στην περίπτωση που το επίδομα δεν καταβάλλεται στην Τράπεζα).
 11. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί, ανά περίπτωση, από τον αρμόδιο υπάλληλο ΟΝ και ΠΟΝ.

 

Ο ΛΙΜΕΝ/ΡΧΗΣ

 

 

 

 

ΣΗΜ/ΡΟΣ Λ.Σ. ΖΗΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

 

About ikariaki.gr