Η επιχορήγηση στα Κέντρα Μελισσοκομίας για το 2018

Με σχετική απόφαση που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιάννης Τσιρώνης, καθορίστηκε το ποσό των 999.928,00 ευρώ ως μέγιστο ύψος επιχορήγησης για τη δράση 1.1 «Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας» για το μελισσοκομικό πρόγραμμα έτους 2018.

Το εν λόγω ποσό θα βαρύνει κατά 50% το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και κατά 50% τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥπΑΑΤ (ΚΑΕ 5423, Φ29-110). Οι αναλυτικές δαπάνες ανά δικαιούχο φορέα και Κ.Μ. καθορίζονται και κατανέμονται σύμφωνα με τις καταστάσεις προβλεπόμενων δαπανών.

Σε περίπτωση υπέρβασης του ύψους της εγκριθείσας δαπάνης, είτε συνολικά είτε ανά είδος δαπάνης, το επιπλέον ποσό βαρύνει τον δικαιούχο φορέα.

Σε περίπτωση που η πραγματοποιθείσα δαπάνη υπολείπεται της ως άνω εγκριθείσας, ο δικαιούχος λαμβάνει το ποσό που έχει δαπανήσει, έστω κι αν αυτό είναι μικρότερο της εγκριθείσας δαπάνης.

Καθορισμός δικαιούχων και ύψους επιχορήγησης ανά δικαιούχο για το έτος 2018

Καθορίστηκαν οι δικαιούχοι φορείς και το μέγιστο ύψος επιχορήγησης ανά δικαιούχο φορέα για το μελισσοκομικό πρόγραμμα 2018 σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα:

Όλοι οι δικαιούχοι φορείς δεσμεύονται για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των Κέντρων Μελισσοκομίας και αποδέχονται και τηρούν πιστά τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ΄ αριθ. 937/81014/26-7-2017 Κοινής Απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει κάθε φορά.

 

Αναδημοσίευση από : https://www.neapaseges.gr

 

About ikariaki.gr