6 C
Ikaria
Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου, 2021

Ενημέρωση για τεχνικό πρόγραμμα 2019 του δήμου Ικαρίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 14ης/2018 τακτικής συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ικαρίας

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Θέμα : Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το τεχνικό  πρόγραμμα 2019 και κατανομή ΣΑΤΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 182/2018

Στον Εύδηλο σήμερα  29 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ικαρίας ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 6389/23-11-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ κ. Ειρ. Μαυρογεώργη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Στέλιου Σταμούλου, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου  πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 13 μέλη, απόντα 8 μέλη και ονομαστικά οι:

   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

 

 

        ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Μαυρογεώργη Ειρήνη Πρόεδρος Δ.Σ 1.    Τέσκος Σπύρος
2 Κόχυλας Σωτήριος Αντιδήμαρχος      2. Ρούσος Ηλίας
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Λαρδάς  Νικόλαoς              »»

Κουντούπης Στυλιανός       »»

Καλογερής Γεώργιος

Καρούτσος   Φανούρης

Μουρσελάς  Ευάγγελος

Τσαντές Στέφανος

Καζάλας Χριστόδουλος

Σταυρινάδης Χριστόδουλος

Ξηρού Χριστίνα

Καλαμπόγιας Νικόλαος

Μπινίκου Μαρία

 

 

 3. Καρίμαλη – Λαρδά Βασιλική

4. Μάζαρης Μιχάλης

5. Καρούτσος Ανδρέας

6. Καλαμάρας Νικόλαος

7. Σταμούλης Κωνσταντίνος

8. Περρής Κωνσταντίνος

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι : 1. Δημόπουλος Απόστολος Αντιπρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Κηρύκου, 2. Μαυρογιώργης Ιωάννης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ευδήλου 3. Τσεπέρκας Σταμάτιος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αγίου Πολυκάρπου, 4. Ευστρατουδάκης Δημήτριος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Καραβοστάμου. 5. Καρναβάς Ευάγγελος εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Μαγγανίτη. 6. Σταμούλος Σταμάτιος Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Χρυσοστόμου. 7. Τσουνος Ιωακείμ εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Αρέθουσας, 8. Ζαούτης  Χρήστος εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Καρκιναγρίου.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε ο κ Πολίτης Αργύρης, υπάλληλος του Δήμου Ικαρίας, για την τήρηση των πρακτικών.  Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  αναφερόμενη στο 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Στ. Σταμούλο, ο οποίος έθεσε υπ’ όψιν του σώματος την 2/2018  απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ικαρίας με θέμα «Σύνταξη τεχνικού προγράμματος 2019»:

«Το μέγεθος της δαπάνης των έργων του Τεχνικού Προγράμματος του 2019, καθορίζεται από την οικονομική και κοινωνική πολιτική της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που σε γενικές γραμμές συνεχίζει να κινείται στις ίδιες αντιλαϊκές ράγες των προηγουμένων, της ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, αφού τα διατιθέμενα για έργα κονδύλια παραμένουν στα ίδια, τραγικά χαμηλά, επίπεδα. Η περικοπή κρατικών πόρων προς τους Δήμους (πόρων που προέρχονται από τη φορολογία του λαού) διανθίστηκε τα προηγούμενα χρόνια από την προπαγάνδα περί «οικονομικής εξυγίανσης των ΟΤΑ» και της αναγκαιότητας δημοσιονομικών μέτρων για την «σωτηρία της χώρας».!  Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η περικοπή πόρων για του Δήμους το διάστημα  2009-2018 να είναι πάνω από 60% των ΚΑΠ και να διαμορφώνεται η σχέση χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό περίπου στο 30% και από τους «ίδιους πόρους» στο 70%.

Η βίαιη προσαρμογή των δήμων στο «ανταγωνιστικό περιβάλλον» εκφράστηκε όχι μόνο με την δραστική μείωση πόρων, αλλά και με την κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων, με την συγχώνευση και κατάργηση  δομών και νομικών προσώπων.  Το έμψυχο δυναμικό είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες, γεγονός που δυσκολεύει περισσότερο την δυνατότητα του δήμου να παρεμβαίνει άμεσα στην αποκατάσταση των προβλημάτων που παρουσιάζονται.

Η Τοπική Διοίκηση γενικά και ο Δήμος μας, στερούνται για μια ακόμα χρονιά τους εντελώς απαραίτητους πόρους για να καλυφθούν στοιχειωδώς οι συσσωρευμένες ανάγκες για σύγχρονα σχολεία, παιδικούς σταθμούς, για αποκατάσταση των γεμάτων από λακκούβες οδοστρωμάτων, για συντήρηση των χώρων άθλησης, πολιτισμού, για ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου για αντιπλημμυρική, αντισεισμική προστασία  κ.λπ. Χαρακτηριστικά η κρατική επιχορήγηση (Στην οποία βασίζονται σε μεγάλο μέρος τα έσοδα μας), για μια ακόμα χρονιά βαίνει  διαρκώς μειούμενη αυτό σε συνδυασμό με την μη καταβολή το 2018 μέρους των παρακρατηθέντων πόρων που δημιουργήθηκαν από το 2010 και μετά. Δημιουργεί στον Δήμο Ικαρίας την εξής κατάσταση, τα κονδύλια που θα μας παρασχεθούν από την Κυβέρνηση για έργα και παρεμβάσεις το 2019 είναι για μια ακόμα φορά της τάξης των 507.270, ενώ την ίδια στιγμή πληρώσαμε  για παράδειγμα μόνο για την ικανοποίηση των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν την πυρκαγιά του 1993 αποζημιώσεις που μέχρι στιγμής φτάνουν τις 300.000.  Αυτά σε συνδυασμό με το ασφυκτικό θεσμικό πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΣΠΑ καθορίζουν την σημερινή κατάσταση που διαμορφώνει το τεχνικό πρόγραμμα και του δήμου Ικαρίας. Ειδικότερα:  Τα κονδύλια  ΣΑΤΑ για το 2018 είναι για μια ακόμα φορά της τάξεως των 425.370€ ποσό ασήμαντο για να ικανοποιηθούν οι συσσωρεμένες ανάγκες για τα σχολικά συγκροτήματα, τα οδοστρώματα, για απαλλοτριώσεις, για τα Δημοτικά Κτίρια, τους αθλητικούς χώρους, κ.λπ.  Είναι φανερό ότι τα προβλήματα στις υποδομές του νησιού μας θα αυξάνουν αφού δεν μπορούν να τύχουν ικανοποιητικής απάντησης.

 Η Δημοτική Αρχή μαζί με τους εργαζόμενους του Δήμου κατέβαλε προσπάθεια για την οργάνωση των Υπηρεσιών μας, ώστε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του έργου  τους.  Έχει ξεχωριστή σημασία ότι καταφέραμε να καλύψουμε τις πιο πιεστικές ανάγκες, αφ’ ενός με τα «λειψά» συνεργεία και μηχανήματα μας και αφετέρου μέσω συμβάσεων με εργολήπτες και προμηθευτές.  Πιστεύουμε ότι κάναμε σημαντικά βήματα μπροστά.

Παρά την υπάρχουσα μείωση των υπαλλήλων της Υπηρεσίας τα έτη 2011 – 2018, όχι μόνο διατηρήθηκε το επίπεδο των υπηρεσιών, αλλά παρουσιάστηκε (σε ορισμένες περιπτώσεις), και μικρή  βελτίωση, π.χ τα κλαδέματα σε δρόμους και πλατείες, η αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης έγιναν από τα συνεργεία του δήμου μας.

Δεν είχαμε όμως παντού βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών μας. Χαρακτηριστική είναι η καθυστέρηση που έχουμε στην προετοιμασία και στην υλοποίηση έργων που πρέπει να δημοπρατηθούν γιατί δεν επαρκούν οι υπηρεσίες μας για να τα εκτελέσουν. Για τον ίδιο λόγο δεν ολοκληρώθηκε η συντήρηση του Αγροτοδασικού οδικού δικτύου που έχει δημοπρατηθεί και εκκρεμούν ακόμη ορισμένες παρεμβάσεις (π.χ στην Τ.Κ Περδικιού) θα δοθεί παράταση στους αναδόχους ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες εγκαίρως την ερχόμενη άνοιξη.

  Σχετικά με την υλοποίηση έργων του Τεχνικού Προγράμματος 2018 δεν σας κρύβουμε ότι «υποτιμήσαμε» τις χρόνιες οργανωτικές αδυναμίες των Τεχνικών Υπηρεσιών στην παραγωγή μελετών και επίβλεψης έργων, ιδίως με τις συνθήκες που διορθώθηκαν από το νέο θεσμικό πλαίσιο (2016) που αύξησε την ηλεκτρονική και έγγραφη διαδικασία ενός έργου  (μελέτη – συμβασιοποίηση –παραλαβή- πληρωμή). Κλείνοντας να τονίσουμε ότι παρά το πλήθος αδυναμιών το επίπεδο γνώσεων και εργασίας των εργαζομένων χαρακτηρίζεται καλό, και αυτός είναι ο ίσως ο λόγος που παρά τις αδυναμίες η υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος του 2018 προσεγγίζει το 50% (συμπεριλαμβάνονται όλα τα στάδια υλοποίησης,  έγκριση μελέτης- δημοπράτηση – συμβασιοποίηση, κλπ).

 Όλες οι ανωτέρω μεγάλες μειώσεις στις θεσμοθετημένες χρηματοδοτήσεις κάνουν  το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας να είναι πολύ μακριά από αυτό που απαιτείται και που  επιθυμούμε.  Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2009 η ΣΑΤΑ ήταν 1.979.730€, και φέτος καλούμαστε να προγραμματίσουμε για μια ακόμα φορά με 425.370€.  Είναι φανερό ότι το μέγεθος της τεράστιας περικοπής που έχει γίνει στα αποδιδόμενα ποσά, έχει άμεση συνέπεια να καταρτισθεί το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου σε πολύ στενά οικονομικά περιθώρια.

Είναι φανερό ότι εδώ μοιραζόμαστε πλέον τη φτώχεια μας. 

Η Ικαρία, συνολικά αλλά και οι δημοτικές ενότητες επιμέρους έχουν τεράστιες ελλείψεις σε υποδομές. Σε  όλα αυτά, προστίθενται και οι ελλείψεις όσον αφορά  τις προμήθειες , και η κακή κατάσταση στη λειτουργικότητα του μηχανολογικού εξοπλισμού. Αυτό πέρα από τα προβλήματα στην αντιμετώπιση των βλαβών, μας αναγκάζει να για μια ακόμα χρονιά να δεσμεύσουμε μεγάλο μέρος του τεχνικού προγράμματος, στην προμήθεια αυτών των απολύτως αναγκαίων υλικών, μια δαπάνη που στα επόμενα χρόνια θα είναι μικρότερη δίνοντας μια μικρή βοήθεια σε έργα και δράσεις των τεχνικών προγραμμάτων που θα ακολουθήσουν .

Το ύψος του Τεχνικού Προγράμματος 2018 ανέρχεται σε 4.060.022 (μεγαλύτερο  από πέρσι κατά 930.932) εκ των οποίων: 1.497.343 από ΕΣΠΑ-ΠΔΕ- ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  χρηματοδοτήσεις που εξασφαλίστηκαν εντός του 2018 μετά από προσπάθεια της διοίκησης και των υπηρεσιών του δήμου / 1.115.131από ΣΑΤΑ προηγούμενων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) / 793.434 από Ίδιους Πόρους / 507.272 από ΣΑΤΑ & Πολιτική προστασία 2019 /  104.126 από Πολιτική προστασία (ΠΟΕ) / 42.715€  από ΘΗΣΕΑ.

Δηλαδή το 37% του Τεχνικού προγράμματος αφορά νέες εγγραφές με χρηματοδοτήσεις που εξασφαλίστηκαν από ΕΣΠΑ-ΠΔΕ- ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, το 27% αφορά παλιές εγγραφές (2016-18), που μεταφέρονται γιατί είναι δεσμευμένες σε έργα και δράσεις που δεν ολοκληρώθηκαν η ολοκληρώθηκαν και δεν έκλεισε η διαδικασία εξόφλησης, το 20% αφορά εγγραφές με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους, 12,5% αφορά νέες εγγραφές με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ & Πολιτική προστασία του 2019, τέλος το 2,5% αφορά εγγραφές Πολιτικής προστασίας (ΠΟΕ).

Κυρίες & κύριοι συνάδελφοι,  να πούμε καθαρά ότι το τεχνικό πρόγραμμα του 2019, αν και κάνει μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις σοβαρές ελλείψεις που αναφέραμε νωρίτερα, παρουσιάζει τα εξής  προβλήματα που δεν κατορθώσαμε μέχρι στιγμής να αντιμετωπίσουμε.

  Πρώτον είναι σε ένα  βαθμό πλασματικό διότι το σημερινό τεχνικό πρόγραμμα γίνεται σύμφωνα με τις εγκυκλίους από οικονομικά στοιχεία που υπήρχαν στις 30/7/2018 και όχι τα σημερινά. Δηλαδή οι πιστώσεις που αφορούν την 3η και την 4η Αναμόρφωση του τρέχοντος προϋπολογισμού δεν συμπεριλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα, άρα θα προστεθούν στην πρώτη αναμόρφωση ακόμα 1.339.000€, που αφορούν χρηματοδοτήσεις από το ΠΔΕ για νέα έργα (π.χ Αξιοποίηση υδρογεώτρησης Τσουρέδου, Βελτίωση Υφιστάμενου Δρόμου Αρέθουσας- Καραβόσταμου, κλπ).

 Δεύτερον μια σειρά έργα και δράσεις στηρίζονται σε ιδίους πόρους που προβλέπουμε πως θα εισπράξουμε (20% του τεχνικού προγράμματος ).

Σε ότι αφορά το πραγματικό τεχνικό πρόγραμμα του 2019  θα επανέλθουμε στις αρχές Ιανουαρίου, που θα υπάρχει αντικειμενικότερη εικόνα των πραγματικών δεδομένων, και θα καταβληθεί προσπάθεια εξομάλυνσης αυτής της κατάστασης. Συνεπώς το  πρόγραμμα  θα αναθεωρηθεί και θα αναδειχθούν  καλλίτερα οι προτεραιότητες.

Υπογραμμίζουμε ότι οι δίκαιες απαιτήσεις όλων των οικισμών, οι ανάγκες για υποδομές στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, τα δίκαια αιτήματα  γονέων και  δασκάλων, οι ανάγκες για κοινωνικές υποδομές, οι ανάγκες για ανακαινίσεις κτιρίων του Δήμου, για παιδικές χαρές, για πεζόδρομους, για αποκατάσταση των «βομβαρδισμένων» δημοτικών οδοστρωμάτων, για διάστρωση των αγροτικών οδών κλπ. Δεν πρόκειται να τύχουν ουσιαστικής ικανοποίησης χωρίς να αναπτυχθεί στην Ικαρία ένα διεκδικητικό λαϊκό κίνημα που με ενότητα και αγώνα θα αποσπάσει από την κυβέρνηση και την ΕΕ, πόρους.

Μέσα σε αυτό το γενικά αρνητικό περιβάλλον ο δήμος Ικαρίας προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της καθημερινότητας και να προγραμματίσει παρεμβάσεις για τον επόμενο χρόνο. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει σήμερα σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες γιατί τα συσσωρευμένα επί χρόνια οικονομικά προβλήματα οδηγούν σε οικονομικό αδιέξοδο. Εμείς μαζί με τους εργαζόμενους του Δήμου θα αγωνιστούμε να βελτιώσουμε αποφασιστικά τη δουλειά μας. Να ξεκαθαρίσουμε στο Λαό του νησιού τι μπορούμε, τι δεν μπορούμε, τι και ποιος ευθύνεται για κάθε τι συγκεκριμένα.

Προσπαθώντας παράλληλα να αποσπάσουμε  από την Κυβέρνηση, την Ε.Ε.  πόρους όχι για έργα που συμβάλουν στην «Επιχειρηματικότητα» αλλά για έργα που καλύπτουν ζωτικές λαϊκές ανάγκεςΕμείς αυτό λέμε γι’ αυτό αγωνιζόμαστε.

Να υπενθυμίσουμε ότι για πρώτη φορά μετά από το 2010 διεκδικούνται και αποσπούνται επιπλέον πόροι και αυτό δεν έγινε από μόνο του…..

   Η προσπάθεια διεκδίκησης πόρων πέρα από τους διαθέσιμους του προϋπολογισμού, έχει αποδώσει μέχρι σήμερα περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ για διάφορα έργα αναγκαίων υποδομών (664.000 για αθλητικές υποδομές – 115.000 για λιμενικές υποδομές- 630.000 – 100.000 στην Δ.Ε Ραχών και 530.000 στην Δ.Ε Αγίου Κηρύκου για την εξυγίανση του νερού, 1.140.000 για οδοποιία – 600.000 Αρέθουσα, 540.000 Λαγκάδα, κλπ.) Επίσης η  διεκδίκηση πόρων από το ΕΣΠΑ εκτός από αυτά που μέχρι σήμερα έχουν δρομολογηθεί (χρηματοδότηση μέσω του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου με 4.290.000€ για την «Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Αγ. Κηρύκου», και 123.885€ για την «Μελέτη γενικού σχεδίου ύδρευσης Ικαρίας», ενώ έχει ενταχθεί στις ΟΧΕ του Π.Ε.Π Β. Αιγαίου το έργο «Μεταφορά, Επεξεργασία & Διάθεση λυμάτων οικισμού Καραβοστάμου» συνολικού προϋπολογισμού 1.605.000€, τέλος έχουν εξασφαλιστεί 180.000€, για την λειτουργία του κέντρου κοινότητας) συνεχίζεται στοχεύοντας να αμβλύνει αυτή την κατάσταση σε μεγάλο βαθμό. Ενώ έχουν υποβληθεί και αναμένουν αξιολόγηση προτάσεις που ξεπερνούν τα 18 εκατομμύρια ευρώ (13 εκατομμύρια για έργα διαχείρισης απορριμμάτων), στο ΠΑΑ 2014-2020 Τοπικό Πρόγραμμα LEADER – στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος» κλπ,

Αν συνυπολογίσουμε την δυνατότητα παρεμβάσεων του Δήμου από την διαθέσιμη ΣΑΤΑ (425.370€) τότε το γεγονός της εξασφάλισης μιας επιπλέον χρηματοδότησης πολλαπλάσιας  της ετησίας επιχορήγησης , που θα «πέσει» στο νησί. Πιστεύω ότι αναδεικνύει σε ένα βαθμό, και την αξία της διεκδίκησης, αλλά και το γεγονός της διαφορετικής αντίληψης που υπερασπίζεται η σημερινή διοίκηση του δήμου Ικαρίας.

Κυρίες & κύριοι συνάδελφοι,  η  Δημοτική Αρχή θα προσπαθήσει να διεκδικήσει παράλληλα έργα και δράσεις από όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα αν και το περιβάλλον λόγω του υφιστάμενου προγραμματισμού είναι ασφυκτικό.

 Σε κάθε περίπτωση απουσιάζουν σχεδιασμένες και εκτεταμένες παρεμβάσεις όπως: Αντισεισμικής θωράκισης, αντιπλημμυρικής – αντιπυρικής προστασίας, κοινωνικών δομών υγείας – πρόνοιας (να θυμίσουμε την απόρριψη της πρότασης για χρηματοδότηση της δομής του γηροκομείου). Ακόμα και σε αυτές που εντάσσονται (π.χ διαχείριση απορριμμάτων, υδάτων), γίνονται, προωθώντας την εμπορευματοποίηση υπηρεσιών και την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων (χαρακτηριστικό παράδειγμα η αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού για τα απορρίμματα, που δεν υπάρχει καμία αναφορά στα θέματα του προσωπικού παρά την επισήμανση του δήμου μας).

Στα έργα τέλος πρέπει να προσθέσουμε και αυτά που θα γίνουν  με αυτεπιστασία (κοινόχρηστοι χώροι, Δημοτικά κτίρια και υποδομές, καθαριότητα,) από τους 30 εργαζόμενους της «Κοινωφελούς εργασίας», που προστέθηκαν στην δύναμη του δήμου Ικαρίας μόλις πριν από λίγες ημέρες».

Ακολούθησε η τοποθέτηση του δημοτικού σύμβουλου κ. Χριστόδουλου Σταυρινάδη (ΠΕΑ)

« Βάσει του Νόμου η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα και έχει την ευθύνη υλοποίησης του.

Τα Δημοτικά Συμβούλια οφείλουν τουλάχιστον δύο μήνες πριν την έναρξη του οικονομικού έτους να αποφασίσουν για το Τεχνικό Πρόγραμμα που περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν  το επόμενο έτος με τα κάθε είδους έσοδα- χρηματοδοτήσεις-επιχορηγήσεις που θα συμπεριληφθούν στο  προϋπολογισμό.

Επομένως σήμερα θα έπρεπε να μας είχατε γνωρίσει

Α) Το συνολικό ποσό για το έτος 2019 που είναι για  έργα,  β) Τις προτάσεις  που έκαναν τα τοπικά συμβούλια για τις ανάγκες τους και γ) την τελική δική σας πρόταση για να  συζητήσουμε και να αποφασίσουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο Ικαρίας για τα έργα που προγραμματίζονται για το 2019.

Στο σχέδιο του προϋπολογισμού αναγράφεται στο κωδικό των τακτικών εσόδων ότι οι επιχορηγήσεις του κράτους για επενδύσεις στο Δήμο Ικαρίας είναι στο ύψος των 2.162.407,51.€ ισχύει ?,  αυτό το ποσό κατανέμουμε σήμερα? πιο είναι το ποσό.

Δυστυχώς όμως για μια ακόμη φορά μας δώσατε μια λογιστική αποτύπωση οικονομικών στοιχείων που ήδη έχετε συμπεριλάβει στο σχέδιο του προϋπολογισμού και που  σε μια ώρα στο επόμενο συμβούλιο σήμερα  μας καλείτε να  ψηφίσουμε.

Τι καλείται λοιπόν να συζητήσουμε ? που είναι οι προτάσεις σας για τα αναγκαία έργα υποδομής, για την ανάπτυξη του τόπου, για τις κοινωνικές δομές, τι όραμα έχετε?

Η αυτό θα το αποτυπώσετε  στο προεκλογικό σας πρόγραμμα όπου θα καταγγέλλεται τις Κυβερνήσεις και τις Συγκυβερνήσεις για τις περικοπές στους πόρους της Αυτοδιοίκησης.

Σίγουρα υπήρξαν επί σειρά ετών περικοπές από τους πόρους της Αυτοδιοίκησης αλλά τα δύο τελευταία χρόνια άρχισαν να αποδίδονται  κρατικές επιχορηγήσεις στην Αυτοδιοίκηση και επομένως και στο Δήμο μας. (ΠΔΕ, Πράσινο Ταμείο, Φιλόδημος)

Παράδειγμα, με το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ που είναι το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων  για την ενδυνάμωση της ισόρροπης βιώσιμης  δίκαιης ανάπτυξης, βελτίωσης υποδομών ο Δήμος Ικαρίας επιχορηγήθηκε με το ποσό των 600.000 € περίπου .

Η ανταπόκριση του Δήμου μας ήταν στη παράταση. Γιατί τέτοια καθυστέρηση και ολιγωρία? με κίνδυνο να χάσουμε την επιχορήγηση. (μηχανήματα έργου, παιδικές χαρές , σχολεία)

Με τον ίδιο Νόμο χορηγούνται επενδυτικά δάνεια με πληρωμή από το ΠΔΕ και αφορούν στη  κατασκευή έργων, στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης αντιπλημμυρικής προστασίας, αποκατάστασης ΧΑΔΑ, αγροτικής οδοποιίας, αποκατάσταση καταστροφών από φυσικά αίτια αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.

Η ένταξη στα προγράμματα αυτά γίνεται με σειρά προτεραιότητας στη υποβολή των αιτημάτων. Ήδη είναι ανοικτές 4 προσκλήσεις που χορηγούν  σημαντικά ποσά για την εκτέλεση των  ανωτέρω έργων π.χ στην πρόσκληση για την ύδρευση με κατ΄ ελάχιστον 500.000 έως 5.000.000 στη παράτασή της υπέβαλε ο Δήμος Ικαρίας δικαιολογητικά για κάλυψη μικρού μέρους από τις ανάγκες των δικτύων του νησιού μας. Την ίδια αντιμετώπιση είχε από την δημοτική αρχή  και η πρόσκληση για την αποχέτευση (300.000 έως 3.000.000)

Γιατί τέτοια αντιμετώπιση, δεν έχουμε ανάγκη τα χρήματα για τις βασικές υποδομές στη Ικαρία, μήπως σήμερα έπρεπε να αποφασίζουμε για  τις προτάσεις που πρέπει να υποβάλει ο Δήμος Ικαρίας  και να προετοιμαζόσαστε για τις επόμενες ?

Κύριοι  μας καλείται να ψηφίσουμε ένα  Τεχνικό Πρόγραμμα που αποδεικνύει την αδυναμία του Δήμου Ικαρίας  να απορροφά, τα λιγοστά έστω  χρήματα που  μας χορηγούν και βλέπουμε τα περισσότερα ποσά να είναι μεταφορές από προηγούμενα έτη.

Θα ήταν χρήσιμο να μας ενημερώσετε τι ποσοστό των εξόδων κάλυψε η αύξηση των δημοτικών τελών που επιβάλατε στους δημότες μας παρά τους λεονταρισμούς και τις επαναστατικές κορώνες σας για την υποχρέωση του κράτους στην κάλυψη των δαπανών των φτωχών δήμων. Η αύξηση τελικά των δημοτικών τελών έγινε στην δική σας θητεία  παρά το ότι κινδυνολογούσατε  ότι θα επιβάλαμε αύξηση τελών  στη δική μας θητεία.

Εμείς  πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι πρέπει  συνεχώς να αυξάνεται και όχι να περικόπτεται η χρηματοδότηση του Κράτους προς  την Αυτοδιοίκηση ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες  και ιδίως των μικρών Δήμων και όχι να αυξάνονται συνεχώς τα ανταποδοτικά τέλη με κατάληξη την εκχώρηση των δημοτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες.

Το τεχνικό πρόγραμμα του 2019  που μας καλείται να ψήσουμε,  εκτός των μικρών αναγκαίων έργων που αναφέρονται σε τοπικό επίπεδο, στερείται της οποιασδήποτε αναπτυξιακής προοπτικής που θα επέτρεπε συνολικά στην Ικαρία να κάνει ένα βήμα μπροστά  προς την πρόοδο και την βελτίωση του επιπέδου της ζωής  των κατοίκων της για αυτό και το καταψηφίζουμε.

Προτείνουμε ένα Τεχνικό Πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει την κατασκευή  ολοκλήρωση  και βελτίωση των βασικών υποδομών  του νησιού μας όπως :

  • Βασικές Οδικές υποδομές
  • Κατασκευή μονάδων βιολογικών καθαρισμών (μεγάλες-μικρές) για να προστατευθούν  οι θάλασσες μας και το περιβάλλον.
  • Απορρίμματα – Ανακύκλωση
  • Αξιοποίηση των φυσικών πόρων (ιαματικά λουτρά, εναλλακτικές μορφές τουρισμού κ.λ.π.)
  • Τουριστική ανάπτυξη (π.χ Μαρίνα Αγίου Κηρύκου, κ.λ.π )»

Ακολούθησαν  ερωτήματα και παρατηρήσεις δημοτικών συμβούλων

Ο  Δήμαρχος κ. Στ. Σταμούλος, στην τελική του τοποθέτηση πρόσθεσε τα έξης:

« Σχετικά με την τοποθέτηση της ΠΕΑ, αφού τονίσουμε ότι τοποθετηθήκατε χωρίς να ακούσετε η να μελετήσετε την εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής, προφανώς γιατί δεν εξυπηρετεί το αφήγημα που θέλετε να παρουσιάσετε περί «χρηματοδοτήσεων που χάνονται», να διευκρινίσουμε για ακόμα φορά τα εξής:

  • Το ποσό που κατανέμουμε σήμερα είναι 507.272€ και αφορά ΣΑΤΑ & Πολιτική προστασία 2019, ποσό που αντιστοιχεί στο 12,5% του τεχνικού προγράμματος του 2019.
  • Σχετικά με το αφήγημα των «χρηματοδοτήσεων που χάνονται» να υπενθυμίσουμε ότι για πρώτη φορά μετά από το 2010 διεκδικούνται και αποσπούνται επιπλέον πόροι και αυτό δεν έγινε από μόνο του….. Η προσπάθεια διεκδίκησης πόρων πέρα από τους διαθέσιμους του προϋπολογισμού του δήμου, έχει αποδώσει μέχρι σήμερα περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ για διάφορα έργα αναγκαίων υποδομών (664.000 για αθλητικές υποδομές – 115.000 για λιμενικές υποδομές- 630.000 – 100.000 στην Δ.Ε Ραχών και 530.000 στην Δ.Ε Αγίου Κηρύκου για την εξυγίανση του νερού, 1.140.000 για οδοποιία – 600.000 Αρέθουσα, 540.000 Λαγκάδα, κλπ.) Επίσης η  διεκδίκηση πόρων από το ΕΣΠΑ εκτός από αυτά που μέχρι σήμερα έχουν δρομολογηθεί (χρηματοδότηση μέσω του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου με 4.290.000€ για την «Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Αγ. Κηρύκου», και 123.885€ για την «Μελέτη γενικού σχεδίου ύδρευσης Ικαρίας», ενώ έχει ενταχθεί στις ΟΧΕ του Π.Ε.Π Β. Αιγαίου το έργο «Μεταφορά, Επεξεργασία & Διάθεση λυμάτων οικισμού Καραβοστάμου» συνολικού προϋπολογισμού 1.605.000€, τέλος έχουν εξασφαλιστεί 180.000€, για την λειτουργία του κέντρου κοινότητας) συνεχίζεται στοχεύοντας να αμβλύνει αυτή την κατάσταση σε μεγάλο βαθμό.

Ενώ έχουν υποβληθεί και αναμένουν αξιολόγηση προτάσεις που ξεπερνούν τα 18 εκατομμύρια ευρώ (13 εκατομμύρια για έργα διαχείρισης απορριμμάτων), στο ΠΑΑ 2014-2020 Τοπικό Πρόγραμμα LEADER – τέλος στο  Πρόγραμμα «Φιλόδημος» μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πρόσκληση που να έχει κλείσει χωρίς να έχουμε καταθέσει πρόταση.

  • Σχετικά με την αξιοποίηση των διάφορων χρηματοδοτικών εργαλείων να υπενθυμίσουμε ότι αναγκαία προϋπόθεση για την υποβολή προτάσεων είναι η εκπόνηση μελετών και η έκδοση σχετικών αδειοδοτήσεων. Τομείς που η Π.Ε.Α ως προηγουμένη διοίκηση του Δήμου Ικαρίας διέπρεψε δια της απραξίας της, αφού δεν άφησε ως παρακαταθήκη καμία νέα μελέτη έκτος αυτών που βρήκε στα αρχεία των υπηρεσιών των τριών δήμων του νησιού. Θα ήταν χρήσιμο να μας πουν για τις γενικόλογες «προτάσεις» που καταθέτουν σήμερα ποια προετοιμασία έκαναν τα προηγούμενα χρόνια ώστε να μπορέσει έστω και μια από αυτές να προταθεί σε κάποια πρόσκληση από αυτές που επικαλούνται….
  • Τέλος σχετικά με την αύξηση των δημοτικών τελών να υπενθυμίσουμε ότι αποτελεί ομόφωνη απόφαση που φέρει την υπογραφή και των τεσσάρων παρατάξεων που συμμετέχουν στο δημοτικό συμβούλιο (ΛΑΣ- ΠΕΑ- Ικα.Ρι.Α- ΑΣΠΙ). Η απόφαση αυτή ήταν αναπόφευκτη αφού έπρεπε με κάποιο τρόπο να καλυφτεί το χρέος που κληροδότησε η προηγουμένη διοίκηση του δήμου Ικαρίας. Ενημερώνουμε για μια ακόμα φορά γιατί οι συνάδελφοι της ΠΕΑ έχουν επιλεκτική μνήμη ότι στην αρχή της θητείας μας παραλάβαμε μια οφειλή στην ΔΕΗ (δια της οποίας εισπράττονται τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού), της τάξεως των 220.538€, τα οποία «κληροδοτήθηκαν» στην σημερινή διοίκηση χωρίς καμιά εξήγηση. Συνεπώς έπρεπε  να αντιμετωπίσουμε  το ζήτημα  των τελών καθαριότητας στο νησί. Με αυτό το σκεπτικό για πρώτη φορά στον ενιαίο δήμο Ικαρίας καθιερώθηκαν ενιαίοι συντελεστές στο τέλος καθαριότητας και φωτισμού σε όλους τους οικισμούς του Δήμου.  (Για κατοικία 0,63€/τμ και  για επαγγελματική χρήση σε 1,17€/τμ)

Κατόπιν αυτών σε συνδυασμό με την προσπάθεια περιστολής των δαπανών και του διακανονισμού των οφειλών μας, στον όποιο προχωρήσαμε έτσι ώστε και να μην αυξάνεται το χρέος αλλά και να αποφύγουμε την διακοπή  παροχών του Δήμου. Έχουμε ως αποτέλεσμα το 2018 να παρουσιάζεται για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια θετικό πρόσημο.

 Για όλα αυτά  σας καλούμε να εγκρίνεται το τεχνικό πρόγραμμα του 2019 που έχει να αντιμετωπίσει όλα τα προαναφερθέντα ζητήματα που παρουσιάζει η εισήγηση της διοίκησης του δήμου χωρίς καμία προσπάθεια ωραιοποίησης της κατάστασης .

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

– την εισήγηση του Δημάρχου και τη συζήτηση, που ακολούθησε

–  Την παρ.1 του άρθρου 266, την περίπτ. γ’ άρθρο 63, την παρ.2α του άρθρου 76 και την παρ.4 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010

–  Το άρθρο 208 του Ν. 3463/06

–  Την υπ’ αριθ.  2/2018  απόφαση -εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος

– Τις σχετικές προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος

 

Με ψήφους ενεά (9) υπέρ, και τέσσερα (4) κατά

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Ψηφίζει και καταρτίζει το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2019, ως ακολούθως:

 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Σταυρινάδης Χριστόδουλος, Ξηρού Χριστίνα, Καλαμπόγιας Νικόλαος, Μπινίκου Μαρία, (Π.Ε.Α.) ψήφισαν κατά.

Οι παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων ψήφισαν ως έξης:

Υπέρ της πρότασης της Εκτελεστικής Επιτροπής τοποθετήθηκαν έξι (6) οι Δημόπουλος Απόστολος Αντιπρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Κηρύκου, Τσεπέρκας Σταμάτιος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αγίου Πολυκάρπου, Ευστρατουδάκης Δημήτριος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Καραβοστάμου, Καρναβάς Ευάγγελος εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Μαγγανίτη, Τσούνος Ιωακείμ εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Αρέθουσας, Ζαούτης  Χρήστος εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Καρκιναγρίου.

  Κατά της πρότασης της Εκτελεστικής Επιτροπής τοποθετηθήκαν δυο (2) οι Μαυρογιώργης Ιωάννης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ευδήλου, Σταμούλος Σταμάτιος Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Χρυσοστόμου (έκτος των παρεμβάσεων που αφορούν την Τοπική Κοινότητα Χρυσοστόμου).

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 182/2018

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του

Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Related Articles

13,741ΥποστηρικτέςΚάντε Like
577ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,100ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ