Αποκατάσταση δρόμου Μανδριών – Διάνοιξη στροφής Γιόφυρα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ                                                                                                                                            Aρ.Πρωτ: 5659
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.322,58 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου με τίτλο:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΝΔΡΙΩΝ –ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΟΦΥΡΑ»

Ο Δήμος Ικαρίας διακηρύττει ότι την 13η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
(λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Ικαρίας, θα διεξαχθεί με συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο
οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΝΔΡΙΩΝ –ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΟΦΥΡΑ»

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 30/2018
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ικαρίας, ανέρχεται στο ποσό των 15.322,58 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο
ποσό των 19000 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ικαρίας με την
υποβολή αίτησης χορήγησης μέχρι και την 08/11/2018 ημέρα Τετάρτη και μέχρι την 14:00 ώρα. Τα τεύχη του
διαγωνισμού εκτός από το έντυπο της οικονομικής προσφοράς βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.ikaria.gov.gr
1. Μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς ή ενώσεις (κοινοπραξίες) οικονομικών φορέων:

α. Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ. .Ε. του ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ.,
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη πτυχίου και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Εγγεγραμμένες στα περιφερειακά μητρώα για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑ και για ανάλογο ύψος προϋπολογισμού.
β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ. .Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου (Π.Ο.Ε), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με
την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε
τάξη κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΙ
του Προσαρτήματος Α και στα άρθρα 75 και 76 του Ν.4412/2016 ή οποιοσδήποτε ικανοποιεί οποιαδήποτε άλλη
απαίτηση του Προσαρτήματος.
Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που
προβλέπονται από την διακήρυξη.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι τριάντα (90) ημέρες.
Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΤΑ .
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ικαρίας,
αρμόδιος υπάλληλος κ. Νικόλαος Μουλάς (τηλ.: 2275350428 ), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ικαρία, 23/10/2018

Ο Δήμαρχος
Στυλιανός Σταμούλος

doc

http://ikaria.gov.gr/index.php/component/attachments/download/974.html

http://ikaria.gov.gr/index.php/component/attachments/download/969.html

About ikariaki.gr